I Nagroda — eM4.Pracownia Architektury Brataniec

Konkurs na koncepcję Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie

I Nagroda

30 000 złotych brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

Pracownia,

eM4.Pracownia Architektury.Brataniec

Zespół autorski

Marcin Brataniec (Kraków), Urszula Forczek-Brataniec (Kraków), Marek Bystroń (Kraków), Aleksandra Irzyk (Kraków)


Uzasadnienie Jury

W pracy położono nacisk na ochronę wartości przyrodniczych przy spełnieniu wymogów konkursu, w szczególności w zakresie świadomego i konsekwentnego kształtowania rozwiązań funkcjonalno –użytkowych. Korzystnie rozwinięto dotychczasowe rozwiązania w zakresie różnorodności biologicznej, w szczególności łąki selernicowe.

W projekcie, dopełniono elementy kompozycji zieleni, wzmocniono wykorzystanie procesu sukcesji naturalnej, co zapewni utrzymać krajobrazowy charakter parku. Jednocześnie ochrona przyrody utrzymana jest poprzez wzmocnienie enklaw oraz ukierunkowanie ruchu użytkowników, poprzez wprowadzenie elementów regulacji ruchu w formie udogodnień (pomosty i platformy widokowe) lub barier utrudniających dostęp do szczególnie cennych obszarów (nasadzenia rodzimych krzewów, wprowadzenie elementów land art, utrzymanie naturalnych terenów podmokłych).

W kształtowaniu przestrzeni oparto się na istniejących zadrzewniach, przy wprowadzeniu trafnych uzupełnień i niezbędnych korekt widokowych.

Sąd konkursowy uznał jako wysoce przemyślaną, z zachowaniem właściwych proporcji, lokalizację niezbędnych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych. Przyjęte rozwiązania pozwolą wykreować w rejonie planowanej stacji drugiej linii metra „Żerań FSO” przestrzeni publicznych stopniowo przechodzących z funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych w funkcje przyrodnicze. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie wartości przyrodniczo krajobrazowych przestrzeni.

Zaproponowane formy małej architektury właściwie będą się wpisywać w nadwiślański obszar zalewowy. Organiczne formy przestrzenne naturalnie korespondują z charakterem miejsca poprzez odwołanie się do nanosów rzecznych. Zastosowane rozwiązania spełniają wymogi dostępności architektonicznej i będą dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami w większości lokalizacji.

Przyjęte rozwiązania są przy tym ekonomiczne w realizacji i eksploatacji, a jednocześnie zapewniają wysoką jakość przestrzeni.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu I nagrody za:

  • zastosowane rozwiązania w zakresie ochrony elementów przyrodniczych i ochrony różnorodności biologicznej;

  • konsekwentne prowadzenie rozwiązań projektowych w szczególności układ komunikacyjny i przyjęty program;

  • komplementarne rozwiązanie strefy wejściowej od strony stacji drugiej linii metra w północnej części parku;

  • zastosowanie elementów małej architektury dowiązanych do kontekstu miejsca;

  • zastosowanie ekonomicznych rozwiązań w realizacji i utrzymaniu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości przestrzeni.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE