I Nagroda — Studio A4

Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie

I Nagroda
30 000 zł

autorzy
Studio A4


opinia jury

Nagrodę przyznano za synergię działań w kształtowaniu przestrzeni eksponujących i odtwarzających wartości kulturowe i tożsamość dziedzictwa urbanistycznego Starego Dąbia oraz wysoką jakość zagospodarowania przestrzeni i programu funkcjonalnego, zgodnego ze współczesnymi oczekiwaniami społecznymi. W pracy w optymalny sposób wykazano potencjał rewitalizacji starego miasta poprzez działania urbanistyczne i architektoniczne tworzące atrakcyjną ofertę inwestycyjną i uwzględniająca ekonomiczne aspekty rozwoju obszaru. Przedstawione rozwiązania zarówno w skali całościowego układu przestrzennego jak i wytycznych dla szczegółowych rozwiązań architektury i przestrzeni publicznych, cechuje szczególna dbałość o utrwalenie wartości kulturowych i genius locci Starego Dąbia uwzględniając równocześnie uwarunkowania wynikające z ochrony społecznych wartości zabudowy istniejącej. Przykładem takich rozwiązań jest zarówno propozycja utworzenia nowego wnętrza urbanistycznego przestrzeni publicznej w kwartale ulic Anieli Krzywoń, Emilii Gierczak, Mierniczej i Dziennikarskiej przy równoczesnym odtworzeniu historycznych pierzei tych ulic, propozycja dotycząca oznaczeniu w przestrzeni staromiejskiej historycznego przebiegu murów obronnych jak i koncepcja zagospodarowania kwartałów zabudowy w rejonie ulic Oficerskiej, MIerniczej, Cichej, Lekarskiej i Anieli Krzywoń. Proponowana forma nowej zabudowy na tych terenach jest oryginalną i nowatorska próbą redefiniowania historycznego układu oficynowego wnętrz miejskich kwartałów tworzącą unikalny nastrój współczesnej architektury mieszkaniowej w strefach zabytkowych. Podkreślenia wymaga, że zaproponowane rozwiązanie zabudowy oficynowej wewnątrz kwartału wychodzi na przeciw idei ścisłego współdziałania wszystkich gestorów terenów na rzecz jak najwyższej jakości rozwiązań funkcjonalnych i jakości rewitalizowanych przestrzeni kwartałów.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE