I Nagroda — BE DDJM Architekci

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu

I Nagroda
40 000 zł

autorzy
BE DDJM Architekci


opinia jury

W pracy zaprezentowano sposób na wytworzenie wyjątkowej przestrzeni zamieszkiwania, przestrzeni sprzyjającej zrównoważonej mobilności, przestrzeni silnych, wspierających się społeczności lokalnych. Szczególną wagę nadano budowaniu tożsamości lokalnych.

Proponowany układ przestrzeni publicznych, rekreacyjnych z zachowanym ciekiem wodnym, kształtowanych w zieleni pomiędzy grupami zabudowy, zapewnia najbardziej efektywny dostęp do tych przestrzeni dla wszystkich mieszkańców.
System zielonych przestrzeni publicznych w sposób najbardziej czytelny zapewnia oczekiwany przez organizatora układ powiązań pomiędzy ul. Odolanowską i Zatorską. Przestrzenie publiczne oraz koncepcja placów ze ścianami i atraktorami – usługami najskuteczniej wytworzy spójną i dostępną strefę przestrzeni publicznej osiedla integrującą mieszkańców, umożliwiającą spotkania i aktywizację społeczną.

Praca uwzględnia istotny postulat usytuowania zespołu szkolno-przedszkolnego na gruntach udostępnionych na ten cel przez inwestorów. Grupy zabudowy z własnymi, indywidualnymi przestrzeniami placów i ulic oraz zorganizowanymi tam usługami, a także zielone przestrzenie rekreacyjne pomiędzy tymi grupami najbardziej przekonująco realizują postulat kompleksowo wyposażonego osiedla.

Praca oferuje korzystne warunki sprawnej realizacji pierwszej części zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W sposób konsekwentny i efektywny, w układzie urbanistycznym, odniesiono się do ochrony obszarów mieszkaniowych przed uciążliwością wynikającą z sąsiedztwa alei Jana III Sobieskiego. Grupy zabudowy rozdzielone zielonymi klinami przestrzeni rekreacyjnych swoją kompozycją, balansem między kubaturą, a wolną od zabudowy przestrzenią zieleni stanowią niewymuszony znak w przestrzeni wjazdu do miasta.

Propozycję układu grup zabudowy oplatanych zieloną przestrzenią publiczną oceniono jako najbardziej dostępną dla ruchu pieszego i rowerowego. Układ urbanistyczny, w sposób szczególny, odwołuje się do planowanych miejskich rozwiązań komunikacyjnych. Zaproponowano i zaakcentowano istotę „związania” projektowanego obszaru z przystankiem kolejowym.

Propozycja zwartych „gniazd” umożliwia wyjątkowo efektywne rozwiązania komunikacyjne, ograniczając wewnętrzny ruch samochodów. Układ zabudowy, jej intensywność, proste i oszczędne formy architektoniczne zdają się potwierdzać racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. Oczekiwane przez organizatora, wielkości PUM zostały uzyskane. Średnia wielkość mieszkania, proponowana struktura mieszkań i liczba mieszkań zgodna z oczekiwaniami organizatora.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE