I Nagroda — Michał Gałuszka

Wyniki konkursu CITY&REST WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIASTA 2021

I Nagroda

autor
Michał Gałuszka


opinia jury

Zdaniem Patrona Honorowego konkursu Urzędu Miasta Skawina, zwycięska praca najlepiej wpisuje się w potrzeby przedstawione przez Gminę Skawina w założeniach konkursu. Najtrafniej rozwija język projektowy dotychczas używany przy kształtowaniu ulic współdzielonych w Skawinie. W przedstawionej koncepcji wykorzystano pełną szerokość ulicy i zastosowano ciekawy zabieg aranżacyjny, czyli dwukolorową nawierzchnię „herringbone”. Równocześnie koncepcja ta realistycznie podchodzi do wygospodarowania terenów zieleni z zastosowaniem błękitnozielonej infrastruktury. Ważny jest też fakt, że trafnie odpowiada na potrzeby mobilnościowe, czyli dostępność dla samochodów i autobusów. W szczegółach zwycięskiej pracy konkursowej została ujęta retencja i filtracja wody, a także nasadzenia drzew i innej roślinności. Jej autor przeprowadził dogłębną analizę obecnej infrastruktury oraz założeń projektowych stosowanych w mieście Skawina.

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, które objęło konkurs patronatem mediowym, przedstawiło opinię uzupełniającą. Zadanie konkursowe zakładało stworzenie koncepcji, a nie szczegółowego projektu technicznowykonawczego niemniej SAK wskazuje, iż „prezentowana koncepcja w ograniczonym zakresie uwzględniła wymagania konkursu w zakresie błękitnozielonej infrastruktury. W kontekście współczesnych wymogów adaptacji przestrzeni do zmian klimatu zasadnym wydaje się bardziej śmiałe wprowadzenie zieleni oraz rozwiązań retencji wód opadowych. Doprecyzowania wymaga również kwestia poprawnego prowadzenia ciągów komunikacyjnych, zachowania stref bezpiecznych przed wejściami do budynków oraz kształtowania małej architektury w myśl koncepcji woonerf”.

Urząd Miasta Skawina, przy rewitalizacji przestrzeni miasta, zawsze prowadzi dialog z mieszkańcami, i co istotne, zostało stwierdzone, że, zwycięska praca posiada potencjał adaptacyjny pozwalający na wykorzystanie koncepcji do dalszych prac projektowych przy zaangażowaniu mieszkańców.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE