I Nagroda — ngo + pasierbiński

Wyniki konkursu na projekt przebudowy placu Juliusza Kossaka w Krakowie

I Nagroda
60 000 zł brutto

autorzy
ngo + pasierbiński

zespół projektowy
Piotr Pasierbiński, Duc Ngo


opinia jury

Zwycięska praca w najtrafniejszy sposób realizuje cele konkursu. Silna, wyrazista kompozycja koła-enklawy zieleni porządkuje obszar wnętrza urbanistycznego, budując nową tożsamość na poszanowaniu historii, otoczenia i tradycji, stając się tętniącym życiem miejscem spotkań jak niegdyś Willa Kossakówka. Geometryczna forma oraz jej topografia otwierają najważniejsze widoki i osie kompozycyjne, oraz porządkują komunikację i funkcje placu. Kompozycja zieleni to poetyckie nawiązanie do palety malarskiej Kossaka, gdzie zamiast farb użyto składniki polskiego krajobrazu – wodę, łąki i drzewa. Autorzy w części studialnej w obszarze ul. Retoryka wprowadzają w interesujący sposób wspomnienie o dawnym przebiegu rzeki Rudawy, które jako odbicia w taflach wody stają się przewodnikiem po architekturze. Proponowane rozwiązanie projektowe w pracy konkursowej jest elastyczne i ekonomiczne, zarówno w realizacji, jak i eksploatacji. Wrażliwość na kreowanie nowej przestrzeni przy jednoczesnym poszanowaniu historii miejsca jest atutem tej pracy.

 

zalecenia Sądu Konkursowego

1) Zaleca się zwiększenie dostępności wewnętrznego zieleńca, poprzez poszerzenie otwarcia w sąsiedztwie Robinii.
2) Zaleca się analizę rozważenia rezygnacji ze szpaleru drzew wzdłuż pierzei kwartału zachodniego na korzyść rozbudowy swobodnej kompozycji zieleni wysokiej z zapewnieniem zacienienia otwartej przestrzeni placu. Drzewa w obrębie placu powinny być sadzone bezpośrednio w nawierzchni tak, aby nie ograniczać jego funkcji użytkowej.
3) Zaleca się dopracowanie rozwiązań NBS w szczególności w zakresie gospodarki wodą opadową z placu.
4) Rozważyć zasilenie sadzawki wodami opadowymi.
5) Rozważyć dostosowanie nawierzchni do standardów mobilności np. przez użycie wielkogabarytowych elementów posadzki.
6) Zaleca się rozwiązanie oświetlenia i iluminacji przestrzeni placu nakierowanej na stworzenie kameralnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostępnej w godzinach wieczornych i wiążącej Plac Kossaka z przestrzenią Kossakówki.
7) Zaleca się przeanalizowanie parametrów szerokości niezbędnych traktów kołowych oraz nośności dróg i placu w kontekście użytkowania przez dojazdy dostawcze i techniczne, a także geometrii i lokalizacji przejść dla pieszych.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE