I Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie” — Jakub Węgrzynowicz

Wyniki konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

I Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie”

5 000 zł

autor
Jakub Węgrzynowicz

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

temat pracy
Miejsce bytowania wielogatunkowej komuny w Zwierzyńcu na Roztoczu — koncepcyjne opracowanie projektowe

promotorka
dr Agnieszka Wośko-Czeranowska


opinia jury

Praca pokazuje, iż w centrum zainteresowania architektów powinni być wszyscy użytkownicy przestrzeni; udowadnia, iż ludzie, zwierzęta, rośliny i grzyby, mogą żyć w harmonii. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna jest próbą odpowiedzi na zmianę paradygmatu postrzegania relacji człowiek — natura z podejścia przedmiotowego na podmiotowe. Projekt przedstawia formę międzygatunkowej kohabitacji, opartej na zasadach równoprawności.

Trudna lokalizacja poza zwartą zabudową, w krajobrazie niezurbanizowanym może budzić kontrowersje, ale logika projektu oraz jego filozofia, które stoją u podstaw, ukazują niezwykle dojrzałe i świadome podejście do uwarunkowań środowiskowych. Projekt w swych założeniach opiera się na nieinwazyjnych rozwiązaniach, umożliwiających eliminację negatywnych skutków zaistnienia ingerencji w krajobraz poprzez świadczące środowisku usługi w zakresie oczyszczania powietrza, magazynowania wody, wiązania dwutlenku węgla i podtrzymywania bioróżnorodności. Wykorzystanie naturalnych lokalnych materiałów (ziemia, drewno, słoma), częściowa samowystarczalności komuny opartej na ogrodnictwie, produkcji energii oraz przetwarzaniu odpadów to ważne wyróżniki pracy. Projekt charakteryzuje głęboka wrażliwość i świadomość współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, które dzięki przeprowadzonej analizie profili nie-ludzkich agentów, są eliminowane.

Praca głęboka ideowo, świadoma i inkluzywna środowiskowo, a jednocześnie bardzo nowoczesna..... Przepięknie zaprezentowana i narysowana. Ukazuje bardzo wyrafinowany i dojrzały warsztat architektoniczny.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE