II Nagroda — dr Tomasz Bradecki, Aleksandra Kupisińska, Magdalena Pająk, Hanna Szczerbik

Wyniki konkursu na koncepcję Alei Noworybnickiej w Gliwicach między ulicami Kochanowskiego a Toruńską

II Nagroda
8 000 zł

punkty
74,8

projekt
Nowo_Rybnicka

zespół projektowy

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
dr Tomasz Bradecki, Aleksandra Kupisińska, Magdalena Pająk, Hanna Szczerbik

opis

Głównym założeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, będącej alternatywą dla pieszych i rowerzystów przemieszczających się pomiędzy centrum (ul. Nowy Świat), a dzielnicą Trynek. Sposób zagospodarowania terenu ma zapewniać maksimum terenów zieleni i zachowanie istniejących drzew oraz program funkcjonalny dla różnych grup wiekowych.
Projektuje się przekształcenie obszaru opracowania na potrzeby komunikacji pieszej i rowerowej oraz lokalnie na tereny wypoczynkowo-rekreacyjne. Przez teren opracowania przebiegać będzie ciąg pieszo-rowerowy, który połączy ulicę Kochanowskiego z ulicą Toruńską. Na terenie opracowania wyznaczono trzy strefy — place o różnych funkcjach, które są połączone ze sobą ścieżkami pieszymi. Całości dopełniają znajdujące się w kilku miejscach pagórki porośnięte trawą, które mogą służyć jako miejsca wypoczynku, a także liczne nowe nasadzenia — drzewa, krzewy oraz byliny.
Przyjęto, że główna ścieżka będzie uwzględniała lokalizację istniejących drzew i krzewów. Ich lokalizację wyznaczono na podstawie danych w zasobach kartograficznych MSIP, ortofotomapy oraz częściowo inwentaryzacji na miejscu. Docelowo należy wykonać inwentaryzację dendrologiczną, tak by ocenić i zlokalizować poszczególne gatunki zieleni istniejącej.
Przyjęto krajobrazowe rozwiązanie kompozycyjne o krzywoliniowym kształcie, co pozwala na płynne poruszanie się użytkowników i pominięcie istniejących drzew i krzewów. W miejscu skrzyżowań ścieżki z ulicami Kochanowskiego oraz Żwirki Wigury zaproponowano rozdzielenie części pieszej od rowerowej w celu zminimalizowania kolizji rowerzystów z pieszymi. Rozwiązanie miałaby wspierać zmiana nawierzchni na jezdni, na całej szerokości celem spowolnienia ruchu samochodowego w tym miejscu.


opinia jury

Koncepcja zaprojektowana prawidłowo, pod względem kompozycyjnym, ładna i zrównoważona, z bardzo dobrze zaprojektowaną zielenią, oferująca otwarcie terenu i udostępnienie jak największej grupie użytkowników. Uwzględnia wszystkie założenia, wpisuje się jednocześnie we współczesne trendy. Spełniony jest warunek ekonomiki budowy oraz użytkowania. W koncepcji brak jest natomiast dominanty, stanowiącej element charakterystyczny dla terenu i będącego jej jednoznacznym symbolem.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE