II Nagroda — Kuryłowicz/Associates

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu

II Nagroda
15 000 zł

autorzy
Kuryłowicz&Associates


opinia jury

W pracy zaprezentowano sposób na wytworzenie wysokiej jakości zamieszkiwania, przestrzeni sprzyjającej zrównoważonej mobilności. Istotę budowania tożsamości lokalnych ciekawie kształtuje się wyrazem architektonicznym, budową placów, skwerów i zielonych przestrzeni rekreacyjnych. Proponowany układ przestrzeni publicznych, rekreacyjnych z zachowanym ciekiem wodnym, kształtowanych w zieleni pomiędzy dość rozproszonymi grupami zabudowy, zapewnia efektywny dostęp do tych przestrzeni dla większości mieszkańców.

System zielonych przestrzeni publicznych, placów i skwerów w sposób czytelny zapewnia oczekiwany przez organizatora układ powiązań pomiędzy ul. Odolanowską i Zatorską. Przestrzenie publiczne, place i skwery z usługami mogą skutecznie wytworzyć spójną i dostępną strefę przestrzeni publicznej osiedla integrującą mieszkańców, umożliwiającą spotkania i aktywizację społeczną. Praca uwzględnia istotny postulat usytuowania zespołu szkolno-przedszkolnego na gruntach udostępnionych na ten cel przez inwestorów.

Grupy zabudowy z własnymi, indywidualnymi przestrzeniami placów i ulic oraz zorganizowanymi tam usługami, a także zielone przestrzenie rekreacyjne pomiędzy tymi grupami przekonująco realizują postulat kompleksowo wyposażonego osiedla. Praca oferuje korzystne warunki sprawnej realizacji pierwszej części zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W sposób ciekawy, ale nie w pełni konsekwentny, odniesiono się do ochrony obszarów mieszkaniowych przed uciążliwością wynikającą z sąsiedztwa alei Jana III Sobieskiego. Kompozycja zabudowy, może stanowić interesujący znak w przestrzeni wjazdu do miasta.

Propozycję układu grup zabudowy przedzielonych miejscowo zieloną przestrzenią publiczną, miejscowo układem drogowym, skwerami i placami oceniono jako atrakcyjną pod względem dostępności dla ruchu pieszego i rowerowego. Układ urbanistyczny odwołuje się do planowanych miejskich rozwiązań komunikacyjnych. Propozycja „pętli” dróg wewnętrznych stanowi skuteczne rozwiązanie komunikacyjne, ograniczając wewnętrzny ruch samochodów. Układ zabudowy, jej intensywność, proste i oszczędne formy architektoniczne zdają się potwierdzać racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. PUM, zgodnie z oczekiwaniem organizatora, wykazano. Średnia wielkość mieszkania, proponowana struktura mieszkań i liczba mieszkań zgodna z oczekiwaniami organizatora.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE