III Nagroda — Wojciech Stępień, Maria Kaczorowska, Sylwia Kwiatkowska, Weronika Lendzion, Stanisław Klajs, Paweł Otocki

Wyniki konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

III Nagroda
10 tys. zł brutto

autorzy

Wojciech Stępień, Maria Kaczorowska, Sylwia Kwiatkowska, Paweł Otocki, Stanisław Klajs (Łódź), Weronika Lendzion (Warszawa)


opinia jury

Praca otrzymała trzecią nagrodę za decyzję o przeznaczeniu terenu w zasadniczej części pod strefy zielone-parkowe, tworząc w centrum miasta, przyjazną strefę, w skali człowieka, jako alternatywę dla szerokiego traktu komunikacji kołowej — ulicy Franklina Roosevelta. Proponowany obszar zielonego ogrodu, wpisuje się w strukturę zieleni miejskiej, a jednocześnie tworzy właściwe widokowo i kompozycyjnie przedpole na granicy dzielnic Jeżyce/ Stare Miasto. Uszanowanie ekspozycji istniejących dominat — na tle zieleni — niezakrytych nową zabudową jest niewątpliwie atutem pracy. Przyjęta koncepcja, daje też szansę wprowadzenia rozwiązań dla ochrony środowiska w centrum miasta (retencja, rozsączanie, rozległe powierzchnie pod zieleń — dzięki którym możliwy jest ich właściwy wzrost, ograniczenie ruchu samochodowego (obsługi projektowanych kubatur) i parkowania.

Sąd konkursowy pozytywnie ocenił decyzję projektantów przestawioną w pierwszym etapie konkursu, polegająca na wprowadzeniu pojedynczej wysokościowej dominanty od strony północnej. W drugim etapie rozwiązanie to zostało zastąpione niższymi kubaturami, co zdaniem jury odebrało pracy jej pierwotną wyrazistość i miejskość.

Jako dyskusyjne i wymagające analiz, oceniono przedstawione rozwiązania szczegółowe: sposób doboru zielni i skomunikowania z przestrzenią ul. F. Roosevelta, układ ścieżek, charakter architektury. Minusem pracy jest również brak propozycji względem istniejących ciągów komunikacyjnych — ul. Św. Marcin i F. Roosevelta. Na wysokie uznanie zasługuje sposób graficznego przedstawienia pracy. Subtelna czarno-biała grafika została doceniona przez wielu sędziów konkursowych.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE