III Nagroda — 22Architekci

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu

III Nagroda
10 000 zł

autorzy
22Architekci


opinia jury

W pracy zaprezentowano sposób na wytworzenie wysokiej jakości zamieszkiwania. Podjęto próbę kształtowania przestrzeni sprzyjającej zrównoważonej mobilności. Istotę budowania tożsamości lokalnych kształtuje się budową placów, skwerów, miejscowo wyrazem architektonicznym. Proponowany układ przestrzeni publicznych, rekreacyjnych z zachowanym ciekiem wodnym, kształtowanych w zieleni pomiędzy dość rozproszonymi grupami zabudowy, zapewnia dostęp do tych przestrzeni dla większości mieszkańców. System zielonych przestrzeni publicznych, placów i skwerów w sposób czytelny zapewnia oczekiwany przez organizatora układ powiązań pomiędzy ul. Odolanowską i Zatorską.

Praca uwzględnia istotny postulat usytuowania zespołu szkolno-przedszkolnego na gruntach udostępnionych na ten cel przez inwestorów. Zabudowa równomiernie rozproszona z własnymi, indywidualnymi przestrzeniami placów i ulic oraz zorganizowanymi tam usługami, a także zielone przestrzenie rekreacyjne pomiędzy tymi grupami realizują postulat kompleksowo wyposażonego osiedla.

Praca oferuje korzystne warunki sprawnej realizacji pierwszej części zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W sposób ciekawy, odniesiono się do ochrony obszarów mieszkaniowych przed uciążliwością wynikającą z sąsiedztwa alei Jana III Sobieskiego. Rozproszona zabudowa stanowi poprawny, ciekawy, znak w przestrzeni wjazdu do miasta.

Propozycję układu krzyżujących się zielonych przestrzeni publicznych oceniono jako umiarkowanie atrakcyjną pod względem dostępności dla ruchu pieszego i rowerowego. Wątpliwości budzi nazbyt wyrazisty układ dróg wewnętrznych z pasmami parkingowymi dzielącymi tereny zabudowy na trzy wyraźne części. Układ urbanistyczny odwołuje się do planowanych miejskich rozwiązań komunikacyjnych. Układ zabudowy, jej intensywność, proste i oszczędne formy architektoniczne zdają się potwierdzać racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. PUM, zgodnie z oczekiwaniem organizatora, wykazano. Proponowana struktura mieszkań i ich liczba zgodna z oczekiwaniami organizatora.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE