Nagroda City & Design — Adrianna Wycisło

Design 32. Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepszy dyplom projektowy

Nagroda City & Design
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

autorka
Adrianna Wycisło

projekt
Przyjazne miejsce. Zestaw narzędzi uświadamiających rolę przestrzeni publicznej w funkcjonowaniu społeczeństwa

uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wydział Projektowy

promotor
prof. Tomasz Bierkowski

opis autorski

Przyjazne Miejsce to strona internetowa i materiały edukacyjne, które pomagają w rozumieniu, tworzeniu i modyfikowaniu przestrzeni miejskich. Celem projektu jest uświadomienie, iż przestrzeń miejska ma duży wpływ na jakość życia; zachęcenie do podejmowania inicjatyw oddolnych, zorientowanych na tworzenie otoczenia przyjaznego szerokiej grupie odbiorców; utworzenie pierwszego internetowego katalogu polskich projektów społecznych w przestrzeni miast.

Motywacją do podjęcia tematu była zła jakość przestrzeni społecznych w Polsce; brak świadomości, jaką rolę pełni przestrzeń publiczna w funkcjonowaniu społeczeństwa; brak bazy polskich, przyjaznych miejsc.
Podbudowę teoretyczną projektu stanowi praca pisemna, w której zostały zbadane zrealizowane dotychczas projekty zmian przestrzeni miejskich w Polsce. Na podstawie badania zdefiniowano autorskie opracowanie terminu Przyjazne Miejsce.

Projekt jest prototypem, zaprojektowanym w Adobe XD. Jest łatwy do wdrożenia, ma charakter badawczy, stanowi źródło wiedzy i inspiracji m.in. dla planistów, deweloperów, architektów, NGO, społeczności lokalnych, aktywistów. Projekt kierowany jest dla osób nieświadomych istnienia potrzeby dostosowania miast do ludzi; świadomych tego problemu, ale nieangażujących się w metamorfozę miasta; świadomych i aktywnych kreatorów miast.


opinia jury

Dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna — centra miast, dzielnice, tereny wypoczynkowe oddziałuje na nas. To dobry klimat i miejsce, gdzie z chęcią powinniśmy spędzać czas. Wysoka jakość przestrzeni publicznej przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego. Kształtowanie ładu przestrzennego w perspektywie całej Metropolii jest jednym z naszych priorytetów. Nagrodzona przez nas praca Adrianny Wycisło zwraca naszą uwagę na znaczenie estetyki oraz funkcjonalności rozwiązań w najbliższym otoczeniu. To także zachęta do publicznej dyskusji z udziałem mieszkańców aktywistów miejskich i urzędników o tym, jakie wprowadzać zmiany w otoczeniu, aby jak najlepiej służyło nam wszystkim.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE