Nagroda Główna, kategoria projektowa — Stanisław Tomaszewski

Wyniki konkursu IV edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Nagroda Główna

kategoria: dyplomowa praca projektowa

10 000 zł

autor
Stanisław Tomaszewski

tytuł

„Ożywianie zdegradowanych obszarów miasta na przykładzie Huty Warszawa”

uczelnia
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

promotor

prof. Sławomir Gzell


opinia jury

Nagrodę przyznano za udaną próbę przywrócenia miastu i jego mieszkańcom zdegradowanych terenów poprzemysłowych obszaru Huty Warszawa. Projekt poparty szerokimi analizami przeprowadzonymi w różnych skalach urbanistycznych jest koncepcją budowy struktury mieszkaniowej jako podstawowego komponentu układów miejskich i wzbogaca podstawowe decyzje projektowe w skali urbanistycznej interesującymi przykładami rozwiązań przestrzeni publicznych, terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych.
Praca w sposób wrażliwy pokazuje, jak dobre zagospodarowanie terenów poprzemysłowych może służyć włączeniu ich w strukturę przestrzenno-funkcjonalną miasta, co w omawianym przykładzie zrealizowane jest przy uszanowaniu zidentyfikowanych wartości struktury urbanistycznej zastanej w rejonie rozważań projektowych.
Zaproponowane w projekcie różne formy zabudowy otwierają możliwości aktywnego uzupełniania układów kubaturowych z udziałem ich przyszłych mieszkańców, generując potencjalną aktywność sąsiedzką, przez co stają się odpowiedzią na główną ideę konkursu: „Przestrzeń wspólna jest wartością”.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE