Nagroda Główna, kategoria teoretyczna — Jacqueline Irene Horodyńska

Wyniki konkursu IV edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Nagroda Główna

kategoria: teoretyczna praca magisterska

10 000 zł

autorka
Jacqueline Irene Horodyńska

tytuł

„Muzeum ma przyszłość? Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – koncepcje, projekty, realizacje”

uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

promotor

prof. Waldemar Baraniewski


opinia jury

Obszerna, licząca ponad 500 stron praca szczegółowo przedstawia historię jednej z najważniejszych w Warszawie inwestycji dla kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie — od momentu powołania tej instytucji w 2005 roku do końca 2020 roku.

Praca jest oparta na bogatym materiale źródłowym, także wytworzonym przez autorkę w wywiadach i obserwacjach uczestniczących. Poprzez analizę projektów architektonicznych MSN, jakie powstawały na przestrzeni 15 lat, rekonstruowana jest wizja programowa samej instytucji, a także zmiany, jakim ona podlegała w wyniku burzliwych debat nad architekturą MSN i jego funkcją, które towarzyszyły kolejnym konkursom na budynek.

Praca dotyka kluczowych dla miasta, jego przestrzeni oraz społeczeństwa zagadnień, jakie ujawniają się w procesie powstawania tego rodzaju instytucji. Pokazuje, jak wpływają one zarówno na samą architekturę, jak instytucję, która, używając architektonicznej przestrzeni dla realizowania swojej misji, musi pozycjonować się wobec takich zjawisk społecznych, jak katastrofa klimatyczna, zwrot konserwatywny w społeczeństwach i pandemia. Przeprowadzone przez autorkę wywiady oraz trwająca rok obserwacja bezpośrednia w Dziale Inwestycji MSN pozwoliły oddać głos samej instytucji i ujawnić w pełni jej stanowisko wobec toczącego się na naszych oczach, w samym centrum Warszawy procesu, będącego wypadkową idei, marzeń, architektonicznych wizji i społecznych oczekiwań.

Praca jest dojrzałym przykładem nowoczesnych metodologicznie, interdyscyplinarnych badań nad współczesną architekturą i jej społecznymi determinantami.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE