Nagroda Główna — Łukasz Modrzejewski

Wyniki konkurs na „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień Księżnej Salomei”

Nagroda Główna
5 tys. zł

autor
Łukasz Modrzejewski

opinia jury

Praca ta zawierała w sobie połączenie trzech elementów historycznych i architektonicznych, łącząc je w jednym projekcie i tworząc spójną całość, co wywarło największe uznanie w oczach członków komisji.


opis autorski


Projekt koncepcyjny zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebiegającej w pobliżu najważniejszych zabytków miasta. Teren objęty zakresem opracowania znajduje się w miejscach o różnej charakterystyce, stąd propozycja utworzenia spójnej architektonicznie i estetycznie trasy, wyposażonej jednocześnie w szereg elementów charakterystycznych dla poszczególnych odcinków i tworzących spójną narrację.

idea
Łęczyca to miasto o bogatej i barwnej historii, której ślady widoczne są w przestrzeni do dziś. Wyszczególniono najważniejsze obiekty historyczne, znajdujące się w pobliżu planowanej trasy — Zamek, Archikolegiatę i Grodzisko. Lokalizacja tych obiektów pozwoliła na podzielenie trasy na 3 zasadnicze odcinki – kamienny, drewniany i ceglany. Materiały wybrane zostały nieprzypadkowo — odpowiadają materiałom, z których zbudowane są wspomniane wyżej zabytki — trasa ceglana związana jest z ceglanym Zamkiem, drewniana z Grodziskiem, do którego wejście było drewniane i kamienna — z Archikolegiatą o kamiennych murach.

forma
Planowany przebieg trasy odpowiada zaproponowanemu przez organizatora. Całość, za wyjątkiem fragmentu przy Zamku, ma charakter raczej ruralistyczny, przyległe tereny to malownicze pola z szerokimi widokami. Projektowane założenie ma na celu przede wszystkim podkreślenie istniejących walorów krajobrazowych i architektonicznych, bez egoistycznego wybijania się na pierwszy plan. Zaprojektowane elementy małej architektury są raczej minimalistyczne, lecz niepozbawione detali, które świadczą
o przynależności do danego odcinka trasy. Istotną rolę pełnią tu tablice informacyjne, które rozmieszczone regularnie na całej ścieżce mogłyby opisywać losy zabytków i miasta na przestrzeni wieków, ale też informować o obiektach w pobliżu — jak skansen, czy schronisko dla bezdomnych zwierząt. Dodatkowym elementem są wiaty — zarówno te niewielkie, ale zadaszone, jak i duża — umożliwiająca spotkania większej liczby ludzi. Zaprojektowane w spójnej z całością założenia stylistyce mogłyby stać się ważnym społecznie elementem, zwiększającym atrakcyjność i funkcjonalność trasy. W celu poprawienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania zaproponowano lokalizację wszystkich elementów małej architektury i oświetlenia.

nawierzchnia
Zaprojektowana nawierzchnia całości to biologicznie czynna posadzka z naturalnego, utwardzonego kruszywa. Takie rozwiązanie jest najbardziej ekonomiczne, ekologiczne, łatwe w utrzymaniu i najważniejsze — wpisujące się w istniejący charakter terenu. Przepuszcza ona wodę i umożliwia poruszanie się zarówno pieszym, rowerzystom, jak i osobom z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, w celu zapewnienia możliwości dojazdu samochodowego do przyległych działek, możliwe jest zwiększenie nośności ścieżki, na jej fragmencie lub całości.

podsumowanie
Koncepcja trasy to rozwiązanie kompleksowe, uwzględniające kontekst miejsca, uwarunkowania historyczne i przyrodnicze. Poprzez zastosowane formy, materiały i narrację, jaką tworzy, ma szansę stać się charakterystycznym elementem miasta, jednocześnie podkreślając jego najważniejsze elementy.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE