Nagroda — Rewitalizowana Przestrzeń Publiczna w Zieleni — Zuzanna Chudzińska | Marek Rutkowski

Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2022

Nagroda — Rewitalizowana Przestrzeń Publiczna Zieleni

Miejsce:

Słupskie Kliny w Słupsku

Autor:

Zuzanna Chudzińska | Marek Rutkowski


Uzasadnienie jury:

Słupskie Kliny Zieleni to projekt zakładający przebudowę struktury miasta poprzez realizację działań planistycznych i inwestycyjnych zmierzających do stworzenia czterech klinów zieleni łączących centrum miasta z zielonymi terenami podmiejskimi. Cały system opiera się na pierścieniowym układzie miejskich plant, od których odchodzą promieniście zielone kliny uzupełnione o małe skwery i podwórkowe zieleńce. Celem realizacji Klinów Zieleni było stworzenie systemu zielonych przestrzeni przenikających kwartały zabudowy mieszkaniowej, tak aby każdy mieszkaniec miał dostęp do terenów zieleni urządzonej w odległości nie większej niż 300 m w myśl idei „Miasta bliskiego”. W ramach projektu utworzono dwa nowe parki linearne, zagospodarowano tereny 3 skwerów miejskich, zagospodarowano przestrzeń wokół Stawku Łabędziego, powiększono istniejący Park Kultury i Wypoczynku, odtworzono przyuliczną zieleń na 10 km ulic śródmiejskich. W efekcie powstały przestrzenie chętnie wykorzystywane przez mieszkańców zarówno do rekreacji, jak i różnego rodzaju aktywności fizycznej, integrujące wszystkie grupy wiekowe mieszkańców i stymulujące do podnoszenia jakości pozostałych terenów miasta. Kapituła Konkursu doceniła zasięg przestrzenny i kompleksowy charakter realizowanych przedsięwzięć planistycznych i inwestycyjnych, których celem była przebudowa i wzbogacenie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta o tereny biologicznie czynne. Na uwagę zasługuje również konsekwencja w realizacji spójnego przedsięwzięcia oraz aktywne włączenie mieszkańców we współdecydowanie o jakości i kierunkach przekształceń przestrzeni publicznych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE