Wyróżnienie — ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

Wyróżnienie
10 tys. zł brutto

autorzy
ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk


opinia jury
Zawiera spójną i jednorodną wizję zagospodarowania terenu. Komisja konkursowa doceniła przeprowadzenie szczegółowych analiz sieci uzbrojenia podziemnego oraz układu drogowego, które mają przełożenie na funkcjonalną lokalizację poszczególnych elementów infrastruktury oraz rozwiązania układu ruchu. Na uwagę zasługuje fakt wyróżnienia ważnych węzłów komunikacji pieszej i rowerowej – most nad rzeką Kłodnicą oraz skrzyżowanie z al. Przyjaźni – poprzez wiszące oprawy oświetleniowe, rozpięte nad jezdnią. Ciekawą propozycją są zaproponowane „bulwary”, czyli dwupoziomowe siedziska obsadzone zielenią od strony jezdni (rozwiązanie pozwala uniknąć ingerencji w koryto Kłodnicy). Koncepcja przewiduje również uspokojenie ruchu poprzez zawężenia jezdni, przy jednoczesnym utrzymaniu osiowego przebiegu ulicy oraz jej wyniesienia w okolicach przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Autorzy pracy zaproponowali również lokalizację zatok, które mogą być wykorzystane jako miejsca parkingowe lub w zależności od potrzeb użytkowników lokali gastronomicznych, jako ogródki kawiarniane. Praca przewiduje również zastosowanie retencji wód opadowych z ciągów pieszych w pasach zieleni, które pełnią również rolę niecek retencyjnych – ogrodów deszczowych. Koncepcja wymaga poszerzenia oraz uzupełnienia m.in.: o rozwiązania dot. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, oraz propozycję zagospodarowania zielenią.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE