Wyróżnienie w kategorii I — autor: Łukasz Byś, promotorka: dr hab. Katarzyna Hodor

Wyniki organizowanego przez Krakowski Oddział TUP konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Wyróżnienie w kategorii I

projekt
„Zagospodarowanie terenu wokół starego spichlerza dworskiego w Pisarach”

Praca dyplomowa inżynierska wykonana w Katedrze Architektury Krajobrazu
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

autor
Łukasz Byś

promotorka
dr hab. Katarzyna Hodor


opis pracy
Niniejsza praca dyplomowa porusza temat zagospodarowania terenu wokół zabytkowych zabudowań dworskich, jakimi są spichlerz i stodoła należące do dawnego majątku we wsi Pisary. Celem opracowania jest stworzenie nowego miejsca na turystycznej mapie gminy Zabierzów, udostępniając omawiany teren mieszkańcom i przyjezdnym. Przed przystąpieniem do prac, przeprowadzono pogłębione analizy historyczne, krajobrazowe i przyrodnicze, które były podstawą do opracowania koncepcji. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni otwartej dla wszystkich z podziałem na strefy rekreacyjne, edukacyjne i usługowe. W opracowaniu nie zabraknie miejsc odpoczynku, tras spacerowych, elementów o charakterze eko-edukacyjnym i przyrodniczym. Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnego dziedzińca będącego centrum założenia. W dodatku zaprojektowano dogodną komunikację, trasy widokowe, ogród bagienny, pawilon edukacyjny oraz elementy małej architektury. Odtworzono dawny staw gospodarczy oraz wytyczono nowe ścieżki prowadzące przez najciekawsze elementy parku. Projekt łączy ze sobą wszystkie części założenia i porządkuje poruszanie się po nim. Dodatkowo nowe nasadzenia zieleni i elementy architektoniczne uzupełniają przestrzeń i sprawiają, że zyska ona nowe oblicze nawiązujące do tradycji miejsca. Dzięki projektowi ten zabytkowy teren zyskałby nowe funkcje, które przyciągałyby wielu turystów, co uchroniłoby to wyjątkowe miejsce od zapomnienia. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na niszczejące zabytki, które wymagają natychmiastowej renowacji i opieki, aby nie utracić ważnego kulturowego znaczenia w skali gminy.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE