Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
PDA 2023 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Odporność posadzek na poślizg

14 marca '19


Odporność posadzek na poślizg, mimo iż jest właściwością użytkową decydującą o spełnieniu wymagania podstawowego nr 4 Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, bywa często marginalizowana zarówno na etapie projektowania, jak i wykonywania budynków. Kwestię tę, w odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, regulują Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wskazują one na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu odporności posadzek na poślizg, nie określając jednak kryteriów oceny, pozostawiają dużą dowolność interpretacji. W odpowiedzi na sygnalizowaną przez środowisko inżynierskie potrzebę usystematyzowania przedmiotowej kwestii, w Instytucie Techniki Budowlanej  opracowano wytyczne Odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Sformułowano w nich wymagania w odniesieniu do posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wskazano metody weryfikacji poślizgu, z ukierunkowaniem na badanie oporu poślizgu przy użyciu wahadła angielskiego, które jest możliwe do zrealizowania zarówno w laboratorium, jak i w budynku, np. w trakcie odbioru posadzki. Przedstawiono wymagania dla posadzek użytkowanych w obuwiu i boso, tak w warunkach suchych, jak i mokrych. Opisano również inne metody badań poślizgu oraz wynikające z nich klasyfikacje. Opracowanie nie dotyczy stref produkcyjnych oraz obiektów przemysłowych.


W tablicy 1 przedstawiono wymagania dla odporności na poślizg posadzek użytkowanych w obuwiu w obrębie przestrzeni publicznej, w budynkach o funkcji: biurowej, handlowej, usługowej, oświatowej, opieki zdrowotnej, hotelowej, kulturowej, mieszkalnej oraz podobnej. Należy nadmienić, że zgodnie z powszechnie uznawanymi w Europie wytycznymi The Assessment of Floor Slip Resistance (https://ukslipresistance.org.uk) posadzki o PTV powyżej 36 jednostek traktowane są jako rozwiązania o niskim ryzyku poślizgnięcia (tabl. 2). Przyjmuje się, że prawdopodobieństwo poślizgnięcia na posadzce o PTV ≥ 36 kształtuje się na poziomie 1:1000000, podczas gdy przy PTV ≤ 24 wynosi aż 1:20.


Wymagania w odniesieniu do posadzek użytkowanych boso w obrębie przestrzeni publicznej, w szczególności posadzek podlegających w czasie użytkowania działaniu wody, zestawiono w tablicy 3. Mając na uwadze, że odporność posadzki na poślizg w wyniku działania czynników eksploatacyjnych i środowiskowych, może ulegać w trakcie użytkowania istotnym zmianom oraz jednocześnie – uwzględniając jej bezpośredni wpływ na spełnienie wymagania podstawowego dotyczącego bezpieczeństwa użytkowania obiektów – zaleca się okresową kontrolę tej właściwości. Kontrola powinna być przeprowadzona w ramach przeglądów okresowych obiektów budowlanych, realizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

dr inż. Ewa Sudoł
Instytut Techniki Budowlanej

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE