opinia

OPINIA nr ZR 05: Organ właściwy do wydania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla inwestycji

odnośnik do zapisu ustawy:

Dotyczy

Pytania członka MPOIA dotyczące zapisów § 12 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).

Prośba dotyczy opinii w sprawie dotyczącej odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego garażu przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym o jedno miejsce postojowe w miejscowości Libiąż, woj. małopolskie, powiat chrzanowski” — wymagania przedłożenia postanowienia Starosty Chrzanowskiego na odstępstwo od obowiązujących warunków technicznych.

Stan prawny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75, poz. 690 z pózn. zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 2017 poz. 1257, Dz.U.2018. poz. 2096 z pózn. zm.)

Art. 123.
Postanowienia w toku postępowania

§ 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.

§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245.)

Odpowiedź

Zgodnie z par. 2 ustęp 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) stosownie do art. 123 par. 1, par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. 2017 poz. 1257 Dz.U. 2018. poz. 2096 z późn. zm.) Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej pismem z dnia 04 marca 2015 r. wydał postanowienie wyrażające zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i do spraw budowlanych.

Cytowany wyżej paragraf rozporządzenia Ministra Infrastruktury brzmi:

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:

1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m²

[…]

— wymagania, o których mowa w par.1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

Z cytowanego powyżej zapisu paragrafu wynika jednoznacznie, że instytucjami właściwymi do wyrażania zgody na odstępstwo w przypadku nadbudów, rozbudów, przebudów i zmian w sposobie użytkowania w budynkach o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m² są: właściwy komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzki inspektor sanitarny, a nie starosta.

Artykuł 9 Prawa budowlanego mówi o dopuszczeniu odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach w oparciu o odrębną procedurę, w której nie jest wymagana ekspertyza techniczna sporządzona przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i do spraw budowlanych oraz wydane na jej podstawie odstępstwo,

W artykule tym, ustęp 3, zapisano jednoznacznie:

wniosek powinien zawierać:

5) w zależności od potrzeb — pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Ustawodawcy wyraźnie chodziło o opinię, a nie wyrażenie zgody na podstawie ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i ds. budowlanych.

Z cytowanych wyżej: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawy Prawo budowlane wynika jednoznacznie, że w przypadku rozpatrywanej inwestycji właściwym do wydania zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów jest Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Staży Pożarnej, a wymaganie obowiązku przedłożenia postanowienia Starosty Chrzanowskiego udzielającego zgody na odstępstwo od obowiązujących warunków technicznych przeprowadzonych na podstawie art.9 Prawa budowlanego nie znajduje uzasadnienia.

 

(WD, KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 8 czerwca 2015
aktualizacja 31.12.2018 r

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE