Treść zapytania

Proszę o zinterpretowanie par 68 Rozporządzenia o warunkach technicznych, w którym w tabeli podano dla pozycji „garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10” wysokość stopnia schodów jako 19 cm i szerokość jako 0,9 m. 

W sposób oczywisty dotyczy to komunikacji w garażach wielostanowiskowych, natomiast czy w projektowanym budynku wielorodzinnym schody z poziomu wejścia (parteru będącego kondygnacją mieszkalną) na poziom garażu jednokondygnacyjnego podziemnego mogą mieć wysokość 19 cm i szerokość 90 cm?

Podstawa prawna

Jakie graniczne wymiary powinny mieć schody stałe w projektowanym budynku wielorodzinnym prowadzące z parteru będącego kondygnacją mieszkalną (poziomu wejścia do budynku) na poziom jednokondygnacyjnego garażu podziemnego?

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunki Techniczne) (z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami).

[…] Rozdział 4 Schody i pochylnie § 68.1. Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa tabela:

Opinia Zespołu Rzeczoznawców

Cytowany powyżej przepis dotyczy schodów we wszystkich wielostanowiskowych garażach wbudowanych i wolno stojących. Odnosi się on również do schodów prowadzących z poziomu parteru będącego kondygnacją mieszkalną budynku wielorodzinnego, stanowiącego równocześnie poziom wejścia do budynku, na poziom jednokondygnacyjnego garażu podziemnego. Stosując ten przepis należy równocześnie spełnić wymogi wszystkich pozostałych przepisów Warunków Technicznych dotyczące schodów stałych. tj. § 68. ust. 4., § 69. ust 1 i ust. 4 oraz § 71. Ust 4.


(KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 15 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE