Treść zapytania

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii potwierdzającej prawidłowość przyjętego rozwiązania dotyczącego przyjętej ilości miejsc parkingowych dla przedmiotowej inwestycji położonej w Krakowie […]

W ramach inwestycji zaprojektowano 115 lokali mieszkalnych oraz 103 miejsca postojowe (w tym 1 przystosowane dla osób niepełnosprawnych) usytuowanych w granicy terenu inwestycji, poza pasami drogowymi dróg publicznych. Projekt i przyjęte w nim rozwiązania zostały opracowane przez projektanta, który z racji swojego wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosowymi uprawnieniami oraz doświadczenia jest osobą kompetentną do właściwego przygotowania projektów. […]

Zapewniona w projekcie liczba miejsc postojowych jest zgodna z wymogami obowiązujących przepisów, w tym m.in. z zapisami § 18 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ponieważ:

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowników, w tym również przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały zaprojektowane stosownie do przeznaczenia i sposobu zabudowy:

W oparciu o wiedzę, doświadczenie i analizy opracowane przez projektanta, jak również wieloletnie doświadczenie inwestycyjne Inwestora uznano projektowaną ilość miejsc postojowych jako odpowiednia do ilości projektowanych lokali i charakteru przedmiotowej Inwestycji.

Z uwagi na strukturę mieszkań (60% projektowanych lokali to mieszkania jedno- lub dwupokojowe), rozbudowany system komunikacji publicznej (odległość do najbliższego przystanku autobusowego to ok. 200m) i lokalizację Inwestycji w obszarze nasyconym w usługi miejskie (odległość do Szkoły Podstawowej nr 58 — 500m; odległość do przychodni lekarskiej NZOZ Hipokrater II — 700m) i lokalizację miejsc pracy względem Inwestycji (odległość do budynku biurowego Vinci Office Center — 1,2 km)

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że projektowana ilość miejsc postojowych jest odpowiednia do przeznaczenia i sposobu zabudowy inwestycji tak więc projektowana ilość miejsc postojowych została przyjęta zgodnie z § 18 ust. 1 warunków technicznych.

Liczba stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów zostały dostosowane do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o decyzję WZ nr (…) z dnia 2.12.2009 r. Przedmiotowa decyzja nie określa wymaganej ilości miejsc postojowych, jaką należy zapewnić w ramach inwestycji. Zgodnie z treścią decyzji Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na ok. 90 miejsc parkingowych. Należy również zauważyć, że parametry zabudowy określone w decyzji WZ pozwalają na realizację budynku mieszczącego ok. 120 mieszkań.

W związku z nieprecyzyjnymi zapisami decyzji WZ Inwestor wystąpił z wnioskiem o interpretację zapisów WZ. Pierwotne wyjaśnienie WAiU UMK w tym zakresie zostało zaskarżone do SKO, które uchyliło postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie WAiU w dniu 10 maja 2019 wydał postanowienie nr AU-02-4.670.1658.2018RKB, w którym potwierdza, iż przedmiotowa decyzja WZ nie wskazuje liczbowo wymaganej ilości miejsc postojowych dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego. W ww. postanowieniu wskazano w szczególności, iż ustalenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla danej inwestycji należy do projektanta, „który z racji swojego wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosowymi uprawnieniami jest osobą kompetentną do właściwej interpretacji zapisów warunków zabudowy oraz przygotowania projektu.”

Ponadto w toku przygotowania przedmiotowej Inwestycji również Zarząd Dróg Miasta Krakowa uzgodnił możliwość włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego nie podając wymogów ilościowych z zakresie miejsc parkingowych. Zgodnie z pismem ZDMK nr (…) z dnia 14.01.2019r. Inwestor we własnym zakresie, poza pasami drogowymi dróg publicznych winien zapewnić miejsca postojowe dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że dokumenty administracyjne uzyskane w związku z planowaną inwestycją nie określają wymogu zapewnienia konkretnej liczbowo ilości miejsc parkingowych, tak więc projektowana ilość miejsc postojowych została przyjęta zgodnie z § 18 ust. 2 warunków technicznych.

Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę WAiU UMK postanowieniem nr AU-01-1.6740.1.2801.2019.AFR z dnia 14.01.2020r. nałożył na Inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie budowlanym tj. w interpretacji Urzędu do zapewnienia 112 miejsc postojowych.

Jednym z podanych argumentów jest powołanie na wymóg zachowania współczynników zgodnych z wytycznymi zawartymi w Uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 29.08.2012 mimo wydania decyzji WZ z dnia 02.12.2009r. Co więcej liczba miejsc postojowych wskazana w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr LIII/723/12 w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa, (w tabeli nr 10) jest jedynie wytyczną dla sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie zaś wytyczną dla docelowych rozwiązań projektowych. Należy również zwrócić uwagę, iż w/w Uchwała nie obowiązywała w momencie wydania w/w decyzji o warunkach zabudowy, zatem nie może być podstawą do wyznaczania wymaganej ilości miejsc postojowych dla niniejszej Inwestycji.

W rozmowie telefonicznej Inspektor prowadzący sprawę potwierdził brak podstawy prawnej dla żądania takiej zmiany projektu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 poz. 1065)

§ 18. 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

2. Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 113. [...]

§ 2. Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

[…]

Opinia Zespołu Rzeczoznawców

Niniejsza opinia nie przedstawia analizy szerszego stosowania uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LIII/723/12 w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa.

Niezależnie od powyższego trzeba zauważyć, że uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 29.08.2012 jest traktowana przez urząd administracji budowlanej w Krakowie jak akt prawa miejscowego. Nie można jednak powiedzieć, że jest to Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Praktyka dotychczasowa wskazuje, że tabela nr 10 w/w uchwały jest podstawą do wyliczenia wymaganych ilości miejsc postojowych w relacji do projektowanej ilości lokali mieszkalnych dla decyzji WZ wydawanych po dacie w/w Uchwały, od ok. 2016 roku. Powszechnie wiadomo, że jest to wynikiem, z jednej strony bardzo szerokiej interpretacji przepisów, a z drugiej, zapewne reakcją na lata zaniedbań, kiedy to planowano jedynie kilka samochodów osobowych na 100 mieszkańców. Obecnie nie można wymusić na właścicielach zabudowanych nieruchomości aby istniejącą zabudowę dostosowali do wymagań w/w Uchwały z roku 2012. Prawa do zabudowy (bez wymaganej w uchwale ilości mp) zostały nabyte wcześniej. Mowa tu o całej zabudowie miasta, od historycznego centrum po obrzeża. Ta sama zasada dotyczy warunków zabudowy wydanych przed datą uchwały. Skoro w momencie wydania warunków zabudowy uznano, że to projektant określa wymaganą ilość miejsc postojowych, to tą zasadę i prawo należy zachować.

Podsumowując to, organ administracji działający w trybie art.113 § 2 kpa rozstrzygnął już wątpliwości w zakresie obowiązującej inwestora zasady dot. miejsc postojowych i tworzy prawo miejscowe, o którym mowa w § 18.2 W.T.

Równocześnie należy dodać, że ilość miejsc postojowych w opisanym przedsięwzięciu inwestycyjnym jest właściwa — jeśli została wskazana przez projektanta zgodnie z decyzją o Warunkach Zabudowy.

(KD)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 1 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE