opinia

OPINIA nr ZR 15: Wentylacja — odpowiedzialności projektanta.

odnośnik do zapisu ustawy:

Dotyczy

1. Konieczności zapewnienia wentylacji pomieszczenia garderoby,

2. Odpowiedzialności projektanta za błąd projektowy polegający na niezaprojektowaniu wymaganej wentylacji w pomieszczeniu, w którym wentylacja ta jest wymagana

Stan prawny

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 147 ust.2.
Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami):

Art. 25 ust. 1.
Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby.

[…]

Art. 26.
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

1) prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków okręgowej izby

[…]

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie dotyczące konieczności zaprojektowania wentylacji w pomieszczeniu nieposiadającym otwieranych okien przedstawiamy nasze stanowisko:

Zgodnie z ww. zapisem Rozporządzenia jw. pomieszczenie garderoby nieposiadające otwieranego okna powinno posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące odpowiedzialności projektanta za błąd projektowy polegający na niezaprojektowaniu w pomieszczeniu wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi wentylacji przedstawiamy nasze stanowisko:

Zespół Rzeczoznawców przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów nie jest uprawniony do rozpatrywania spraw pod kątem ewentualnej odpowiedzialności zawodowej bądź dyscyplinarnej członka Izby Architektów, ani też do stwierdzenia czy w określonej sprawie mogło nastąpić przedawnienie ewentualnych zarzutów. Organami właściwymi do rozpatrzenia tej sprawy są: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIA oraz Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MOIA.

 

(JW, KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 31 października 2015
aktualizacja: 31.12.2018 r

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE