opinia

OPINIA nr ZR 155: Wysokość balustrady lub nieotwieranej części okna

odnośnik do zapisu ustawy:

Treść zapytania

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o określenie prawidłowo dobranej wysokości balustrady od poziomu wykończonej posadzki zabezpieczającej okno o obniżonym podokienniku. Czy zabezpieczenie balustradą do „wymaganej wysokości” oznacza wymaganą wysokość zgodnie z § 301, pkt 1 Rozporządzenia jak dla podokiennika tj. 85 cm do wierzchu pochwytu balustrady (rys. 1) czy wymaganą wysokość zgodnie z § 298, pkt 2 Rozporządzenia jak dla balustrad tj. 110 cm do wierzchu pochwytu balustrady (rys. 2)?

Opinia 155, rys1

Pytanie nr 2

Jaka jest prawidłowa wysokość górnej krawędzi nieotwieranej części skrzydła okiennego szklonego szybą bezpieczną, jeżeli takie rozwiązanie zostanie zastosowane dla okna o obniżonym podokienniku. Tak jak w pytaniu nr 1 czy jest to 85 cm jak dla podokiennika (rys. 3) czy 110 cm jak dla balustrady (rys. 4)?

Opinia 155, rys. 2

Pytanie nr 3

Czy wymaganą wysokość balustrady lub nieotwieranej części okna w przypadku stosowania okien z obniżonym podokiennikiem należy mierzyć od wykończonej posadzki w pomieszczeniu, w którym znajduje się okno (rys. 5) czy od poziomu wykończonego parapetu (rys. 6, 7)?

Opinia nr 155, rys. 3

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych wPolskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość iwypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

(…)

301. 1. W budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.

W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 1,1 m, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy lub galerie. Wysokość położenia podokiennika, określona w ust. 1 i 2, może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:

a) nośności i stateczności konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) higieny, zdrowia i środowiska,

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
(…)

Opinia

Wysokość (minimalną) balustrady lub nieotwieranej części okna w przypadku stosowania wszystkich typów okien otwieranych należy mierzyć od wykończonej posadzki w pomieszczeniu, w którym znajduje się okno z uwzględnieniem równoczesnym zapisów § 298. 1. WT.

W celu spełnia warunków podstawowych o których mowa w art. Ustawy prawo budowlane, „balustrady przy (…) portfenetrach (…) powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób (…)”

Powyższe współistnienie przepisów oznacza, że projektant powinien zaprojektować przede wszystkim rozwiązania, które są bezpieczne. Konieczne jest przewidywanie potencjalnych skutków zastosowanych rozwiązań. Pozostawienie podokiennika działającego jak stopień ułatwiający pokonanie bariery przez osoby, których bezpieczeństwo zapewnia się dzięki ograniczeniom mechanicznym będzie błędem. Nie oznacza to że konieczne jest stosowanie rozwiązań takich jak na rys. 6 i 7. Od strony wnętrza można zastosować inne, dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające działania podokiennika jak stopień.

(KD)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 24 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE