opinia

OPINIA nr ZR 163: miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

odnośnik do zapisu ustawy:

Treść zapytania

Pytanie dotyczy odległości miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Po nowelizacji Rozporządzenia o warunkach technicznych § 20 zawiera zapis, że „Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków." Czy należy go łączyć z § 19, w którym mowa o budynkach: „opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska". Czy oznacza to, że budynek mieszkalny wielorodzinny nie jest zwolniony z obowiązku zachowania odległości wymienionych w § 19 ust 1 WT?

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1065)

§ 19. 1. Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:

1) dla samochodów osobowych:

a) 7 m — w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,

b) 10 m — w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,

c) 20 m — w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;

2) dla samochodów innych niż samochody osobowe:

a) 10 m — w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,

b) 20 m — w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

(…)

5. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

(…)

§ 20. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

Opinia

Analizując literalnie zapisy § 20 ww. Rozporządzenia Warunki Techniczne [1] należy zastanowić się nad słusznie zadanym powyższym pytaniem — co oznacza sformułowanie do okien „innych budynków”, które dotyczy możliwości zbliżenia do budynków bez żadnych ograniczeń odległościowych miejsc postojowych dla samochodów osób z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne? Czy sformułowanie w § 20 WT „innych budynków” oznacza tutaj budynki inne, niż wpisane do wcześniejszego § 19 ust. 1?

Odpowiedź na to pytanie otrzymujemy analizując poprzednią (zmienioną obecnie) wersję § 20 WT, który w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2018 r zawierał następujący zapis: „§ 20. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.” Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wnioski

Poprzednie zapisy § 20. Rozporządzenia Warunki Techniczne, obowiązujące przed 1.01.2018 r. pozwalały na zbliżenie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, do okien wszystkich budynków, za wyjątkiem budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego. Od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w tych budynkach należało zachować odległość min. 5 m. Ograniczenie to zostało zniesione w ramach zmian wprowadzonych do WT. Wprowadzając powyższą zmianę obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Ustawodawca dopuścił zbliżenie bez ograniczeń, miejsc postojowych dla samochodów z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, również do okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego.

Wobec powyższego należy wnioskować, że stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone obecnie bez ograniczeń odległościowych, zarówno do okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i w budynku zamieszkania zbiorowego, jak i do okien innych budynków (co było już wcześniej dopuszczone). Słowo „innych” pojawia się w obecnej treści paragrafu 20 WT jako pozostałość poprzedniego brzmienia tego przepisu.

(KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 24 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE