Treść pytania

Czy w projekcie zatwierdzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2018 roku, powierzchnię otworów (wnęk) drzwi balkonowych o wysokości nadproża 2,20 m, znajdujących się w przegrodzie zewnętrznej mieszkania, należy wliczać do powierzchni użytkowej mieszkania (PUM)?

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego poz. 1935 z 2018 r.

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego poz. 1554 z 2015 r.

[3] PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie ‒ Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Opinia

  1. Opinia odnosi się wyłącznie do stanu prawnego ustalonego przepisami z 2018 roku. Projekt budowlany, który został zatwierdzony w 2018 r. powinien mieć obliczenia powierzchni użytkowej wykonane wg PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie ‒ Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych [3] (przywołanej w Rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zarówno Dz.U. poz. 1935 z 2018 r. [1], jak i Dz.U. poz. 1554 z 2015 r. [2], a więc zgodnie z ówczesnym stanem prawnym Polskiej Normy obowiązującej).
  2. Zgodnie z ww. PN-ISO 9836 [3] pkt 5.1.5.5 powierzchnia użytkowa stanowi część powierzchni kondygnacji netto.
  3. Zgodnie z ww. PN-ISO 9836 [3] pkt 5.1.5.4 „Do powierzchni kondygnacji netto nie są wliczane powierzchnie otworów na drzwi i okna oraz nisze w elementach zamykających”.
  4. Definicja elementów zamykających – jest to zgodnie z ww. PN-ISO 9836 [3] pkt 5.1.6.1 „(…) powierzchnia utworzona przez elementy zamykające (np. ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne) (...)”.

Wobec powyższego:

W projekcie zatwierdzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2018 roku, powierzchni otworów (wnęk) drzwi balkonowych o wysokości nadproża 2,20 m, znajdujących się w przegrodzie zewnętrznej mieszkania, nie należy wliczać do powierzchni użytkowej mieszkania (PUM).

W podobnym przypadku, kiedy na fragmencie pomieszczenia zamknięcie analogicznego otworu, jednak
o wysokości równej wysokości pomieszczenia – stanowi ściana osłonowa, miejsce to nie powinno być traktowane jako wnęka czy otwór w ścianie. Na tym fragmencie pomieszczenia element zamykający stanowi wyłącznie sama ściana osłonowa o odpowiedniej grubości. W takim przypadku powierzchnia użytkowa mieszkania (PUM) powinna być obliczana do lica wewnętrznego ściany osłonowej.

(KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 13 października 2021 r.

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE