opinia

OPINIA nr ZR 24: Sytuowanie budynku - dom na wąskiej działce

odnośnik do zapisu ustawy:

Dotyczy

Jaka jest możliwość sytuowania budynku w zabudowie jednorodzinnej ścianą bez otworów w granicy z działką sąsiednią?

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznycch jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone Dz. Ustaw z 8 grudnia 2017 roku, poz.2285)

§ 12.4.

1. Budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określone w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej.

2. Nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od tej granicy działki budowlanej, o nie więcej niż jedna kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien ani drzwi.

Opinia

Paragraf 12 ust. 4.1 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie stanowi, że w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w par. 13, 60
i 271-273, dopuszcza się:

1. sytuowania budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określone w ust.1 pkt.2, lecz nie mniejszej niż 1,5m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16m.

W punkcie tym nie zawierają się żadne dalsze ograniczenia warunkujące ewentualne rozwiązania przestrzenne zagospodarowania działki. Tak więc na działkach o szerokości do 16m można lokalizować budynki w granicy działki bez względu na to, czy — i w jaki sposób — jest zabudowana działka sąsiednia, a jedynym możliwym ograniczeniem jest obowiązek spełnienia przez projekt wymagań Warunków Technicznych w aspekcie p.poż, przesłaniania, nasłonecznienia, prawidłowej wentylacji itp. w odniesieniu do istniejącej zabudowy działki sąsiedniej.

Kolejny ust. 4.2 wymienionego paragrafu dotyczy sytuacji dla wszelkich działek, bez względu na ich szerokość, w celu umożliwienia realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na zasadzie symetrii, z uwzględnieniem stanu istniejącego na sąsiednich działkach budowlanych. Punkt ten nie może być interpretowany jako zawężenie zakresu możliwości realizacyjnych wynikających z punktu 3., lecz wręcz przeciwnie: jako rozszerzenie możliwości realizacyjnych zabudowy w granicy dla działek o szerokości większej niż 16m.Zawarta się w artykule w dodatku do Muratora z marca 2016r. interpretacja podana przez jej autora, nie może być wykładnią obowiązujących przepisów, gdyż zawęża w sposób nie wynikający z treści aktu prawnego możliwości realizacyjne na działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o szerokości mniejszej niż 16m.

(WD, AW)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 14 marca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE