W odpowiedzi na zapytanie dotyczące właściwego rozliczenia Praw Autorskich Majątkowych do dzieła — projektu architektonicznego, Zespół Rzeczoznawców przy MPOIA RP potwierdza możliwość formuły rozliczenia i oparcia honorarium:

  • o wartość kosztu dokumentacji projektowej (zatwierdzonej decyzją Pozwolenia na Budowę),

oraz

  • o wartość podstawowego I Etapu projektu, czyli Koncepcji Architektonicznej (poprzedzonej pracami przygotowawczymi, pracą programową, analizami przestrzennymi, analizami dotyczącymi rozwiązań branżowych, bilansami i zapotrzebowaniem na media, planem zagospodarowania terenu)

Koncepcja architektoniczna jest fazą twórczą, fazą powstawania idei projektu, umiejscowienia obiektu lub zespołu obiektów w przestrzeni, tworzony jest przyszły obraz — wizja architektoniczna obiektu i bez jakiejkolwiek wątpliwości, jest to najważniejszy etap autorskiego myślenia o projekcie. Następne etapy projektowania uściślają jedynie i rozwijają technicznie pierwotny pomysł architekta.

Wobec braku jednoznacznych uregulowań finansowych — cennikowych, dotyczących licencji na przeniesienie Prawa Autorskiego Majątkowego posłużyć się można, dostępnymi wytycznymi;

  • Regulacjami Honorarium Architekta Izby Architektów (Uchwała nr 18 z 24 listopada 2002),
  • Środowiskowymi Zasadami Wycen Prac Projektowych (2016),
  • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii (z 20 grudnia 2021) oraz równocześnie;
  • Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku „O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” (Dz.U. z 2021 poz. 1062 oraz z 2022 roku poz. 655).

Szczegółowe ustalenia dotyczące honorarium za przeniesienie Autorskiego Prawa Majątkowego do projektu, powinny być zatem przedmiotem indywidualnej Umowy Stron (uwzględniającej kategorię, stopień trudności projektu, poziom zgodności realizacji z programem Inwestora i wymaganiami rozwiązań technicznych).

Honorarium powyższe powinno odpowiadać porównawczo, wartości kosztowej Koncepcji Architektonicznej.


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 23 stycznia 2023 r.

USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH1)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
[tekst jednolity – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 1062; Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 r.]{more}

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991),
2. dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz. Urz. WE L 346 z 27.11.1992),
3. dyrektywy 93/83/WE z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993),
4. dyrektywy 93/98/WE z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993),
5. dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej — dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE