Treść zapytania

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie minimalnej odległości pomiędzy budynkami wymaganej przepisami WT Rozdział 7 Usytuowanie budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe par. 271 pkt. 1 i 2. W przedstawionym przypadku projektowany budynek jednorodzinny znajduje się minimalnej odległości od istniejącego na sąsiedniej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynoszącej 10 m.

Proszę o określenie w opinii wymaganej minimalnej odległości pomiędzy budynkami w przypadku gdy budynek projektowany posiada ścianę zwróconą w kierunku budynku istniejącego oraz dach w odporności ogniowej wymaganej przepisami odrębnymi dla przegród pożarowych oraz pokrycie dachu (blacha stalowa), a także wykończenie ściany (drewno zabezpieczone środkami ogniochronnymi) jest nierozprzestrzeniające ogień. W załączeniu schemat planu zagospodarowania terenu.

Stan prawny

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015. 09. 18 wraz z późniejszymi zmianami)

§ 12.
Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną

Jeżeli z przepisów par. 12, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1. 4m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,
2. 3m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy,

§ 213.
Wyłączenia dotyczące klas odporności pożarowej budynków

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz klas odporności pożarowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8a nie dotyczą budynków: do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:

a. mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem §217 ust.2;

§ 271.
Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków

1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków nie będących ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni więcej niż 65% klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust.1, w 5 kolumnie tabeli, niż powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:
Rodzaj budynków: ZL od ZL — 8m.

2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków — o 100%.

9. Odległości, o których mowa w ust.1, dla budynków wymienionych par. 213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25%, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.

Opinia

Rozpatrując łącznie wyżej wymienione paragrafy Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy stwierdzić:

1. Zgodnie z zapisami § 213. 1.a dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych nie mają zastosowania wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynków ani rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.

2. W przypadku zastosowania w obu budynkach elementów ścian i przekrycia dachu nierozprzestrzeniających ognia odległość pomiędzy tymi budynkami winna wynosić nie mniej niż 8m.

3. W przypadku, gdy projektowany budynek posiada ściany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniające ogień, a istniejący na sąsiedniej działce nie spełnia tych warunków, odległość pomiędzy tymi budynkami winna być powiększona o 50%, czyli do 12m.

4. W przypadku, gdyby oba budynki nie posiadały otworów ani w ścianach, ani dachach w pasie terenu określonego w ust.1 i 2, możliwe jest zmniejszenie wymaganej odległości o 25%.

 

(WD)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 21 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE