Treść zapytania

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jak należy zakwalifikować szlabany projektowane na obszarze istniejących parkingów oraz jak należy zakwalifikować szlabany projektowane na obszarze działek drogowych, stanowiących drogi gminne, widniejące w wykazie dróg publicznych.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami:

§ 29.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

11. c) urządzenia instalowane w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

23) ogrodzeń.


Opinia

Z cytowanych artykułów Prawa budowlanego należy wnioskować, że bez względu na zakwalifikowanie szlabanów jako elementów ogrodzenia lub urządzenia służącego do zarządzania drogami, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Obie grupy budów nie są też wymienione w § 30, stanowiącym jakie rodzaje budów wymagają zgłoszenia organowi administracji arcitektoniczno-budowlanej.

W przypadku realizacji na obszarze nie będącym własnością Inwestora należy uzyskać zgodę jego zarządcy lub właściciela.

(WD)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 14 września 2018 r. 

 

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE