Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 lipca 2022 r.
Poz. 1557

USTAWA
z dnia 7 lipca 2022 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1)

 

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów;”;

2) w art. 5a w ust. 1 wyrazy „Kodeksu postępowania administracyjnego” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego” ”;

3) w art. 9 w ust. 5 wyrazy „w rozdziale 5a” zastępuje się wyrazami „w rozdziale 5b”;

4) w art. 12:

a) po ust. 4e dodaje się ust. 4ea w brzmieniu:

„4ea. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii właściwa izba samorządu zawodowego może odstąpić od wymogów, o których mowa w ust. 4e.”,

b) po ust. 4i dodaje się ust. 4j w brzmieniu:

„4j. Do okresu ważności pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu, o którym mowa w ust. 4i, nie wlicza się okresu trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”,

c) po ust. 5f dodaje się ust. 5g–5i w brzmieniu:

„5g. Dane identyfikujące uprawnienia budowlane, uznane kwalifikacje zawodowe oraz dane dotyczące osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje, podlegają wpisowi do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

5h. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych stała się ostateczna, właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna izby samorządu zawodowego przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dane, o których mowa w ust. 5g, za pomocą systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, zwanego dalej „systemem eCRUB”, przy użyciu elektronicznych formularzy, których wzory zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.

5i. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych, o których mowa w ust. 5g, przekazanych za pomocą systemu eCRUB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wzywa właściwą okręgową komisję kwalifikacyjną izby samorządu zawodowego do zweryfikowania tych danych, wskazując stwierdzone nieprawidłowości.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.”,

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Wymogu w zakresie przedkładania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się w stosunku do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.”,

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Właściwa okręgowa rada izby samorządu zawodowego przekazuje niezwłocznie, za pomocą systemu eCRUB, informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej listy lub o zawieszeniu w prawach członka, w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.”,

g) dodaje się ust. 10–17 w brzmieniu:

„10. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych stała się ostateczna, właściwa Krajowa Rada izby samorządu zawodowego przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dane, o których mowa w ust. 5g, za pomocą systemu eCRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy, których wzory zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.

11. Osoba, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. i jest członkiem izby samorządu zawodowego, może wystąpić do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego z wnioskiem o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu eCRUB, danych identyfikujących uprawnienia budowlane wraz z kopią tych uprawnień oraz danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia, w tym informacji o dotychczasowych wpisach na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka, przy użyciu elektronicznych formularzy, których wzory zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) numer PESEL — w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie;

4) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość — w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;

5) dane identyfikujące uprawnienia budowlane.

13. Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych nabytych przed dniem 1 stycznia 1995 r. albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu tych uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego posiada już taki oryginał lub odpis.

14. Właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od właściwej okręgowej rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka, przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 13, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, i w zależności od wyniku tej weryfikacji:

1) przekazuje dane i informacje, o których mowa w ust. 11, wraz z kopią uprawnień budowlanych, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu eCRUB;

2) wydaje decyzję o odmowie przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i informacji, o których mowa w ust. 11, oraz kopii uprawnień budowlanych; od decyzji przysługuje odwołanie do właściwej krajowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego.

15. Przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i informacji, o których mowa w ust. 11, wraz z kopią uprawnień budowlanych, następuje bez przeprowadzenia weryfikacji danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 13, jeżeli przedmiotem wniosku są uprawnienia budowlane, które były podstawą wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W takim przypadku ust. 13 nie stosuje się.

16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub informacji, o których mowa w ust. 11, przekazanych za pomocą systemu eCRUB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wzywa izbę samorządu zawodowego do zweryfikowania tych danych lub informacji, wskazując stwierdzone nieprawidłowości.

17. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 11, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.”;


5) w art. 30 w ust. 4d pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

6) użyte w art. 30 w ust. 4f, w art. 30b w ust. 6, w art. 31 w ust. 1f, w art. 33 w ust. 2e, w art. 34 w ust. 5c, w art. 36a w ust. 1d, w art. 37a w ust. 1c, w art. 40 w ust. 7, w art. 41 w ust. 4d, w art. 45a w ust. 7, w art. 47 w ust. 2c, w art. 53a w ust. 5, w art. 57 w ust. 3c i w art. 71 w ust. 2d wyrazy „pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu” zastępuje się wyrazami „na portalu eBudownictwo”;

7) w art. 30b w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

8) w art. 31 w ust. 1d pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

9) w art. 33:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 23, które są wymagane dla takiego obiektu. Nie zwalnia to z obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 29a i art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a.”,

b) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w przypadku obiektu budowlanego, w którym przewidywane jest wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej — oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;”,

c) w ust. 2c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

10) w art. 34:

a) po ust. 3d dodaje się ust. 3da w brzmieniu:

„3da. Wymogu dołączenia kopii:

1) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, o którym mowa w ust. 3d pkt 1 — nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3d pkt 2 — nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.”,

b) w ust. 4b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu zatwierdzającego projekt.”,

c) w ust. 5a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

11) w art. 35 w ust. 1:

a) w pkt 3:

— uchyla się lit. a i b,

— uchyla się lit. d,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dołączenie:

a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

b) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:

a) kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 — w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane — w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;”,

d) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:

a) zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 — w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane — w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.”;

12) w art. 36a:

a) w ust. 1b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”,

b) w ust. 5b w pkt 2 uchyla się lit. c,

c) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznobudowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, dołącza do dokumentacji budowy odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.”;

13) w art. 37a w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

14) w art. 40 w ust. 5 w części wspólnej wyrazy „za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 7” zastępuje się wyrazami „za pośrednictwem portalu eBudownictwo”;

15) w art. 41:

a) po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:

„4aa. Wymogu dołączenia kopii:

1) zaświadczeń, o którym mowa w ust. 4a pkt 1 — nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;

2) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, o którym mowa w ust. 4a pkt 1 — nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.”,

b) w ust. 4b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

16) w art. 42 w ust. 1:

a) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie,”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie,”;

17) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45.
W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się dziennik budowy zgodnie z przepisami rozdziału 5a.”;

18) w art. 45a:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki kierownik budowy jest obowiązany:”,

— w pkt 2 po wyrazie „technicznego” dodaje się wyrazy „albo projektu rozbiórki”,

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) rozbiórki niewymagającej uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.”,

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

19) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, przez okres wykonywania robót budowlanych:

1) przechowuje:

a) dokumenty stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych,

b) oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

2) udostępnia dokumenty, o których mowa w pkt 1, upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.”;

20) w art. 47 w ust. 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

21) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

Rozdział 5a
Dziennik budowy

Art. 47a.
1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania:

1) przebiegu robót budowlanych oraz

2) zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

2. Rejestrowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w formie wpisów.

Art. 47b.
1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.

2. Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Art. 47c.
1. Dziennik budowy prowadzi się w postaci:

1) papierowej, z uwzględnieniem art. 47v, albo

2) elektronicznej.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

3. Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej „systemem EDB”.

Art. 47d.
Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy.

Art. 47e.
1. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:

1) uczestnicy procesu budowlanego;

2) geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa;

3) upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

2. Pracownik organu nadzoru budowlanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza swoją obecność na terenie budowy wpisem w dzienniku budowy.

Art. 47f.
1. Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje:

1) kierownika budowy;

2) kierownika robót;

3) inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) projektanta sprawującego nadzór autorski — w przypadku, o którym mowa w art. 44 pkt 3.

2. Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Art. 47g.
1. O wydanie dziennika budowy występuje inwestor.

2. Organem właściwym do wydania dziennika budowy jest:

1) organ administracji architektonicznobudowlanej;

2) organ nadzoru budowlanego — w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:

a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,

b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB.

4. Występując o wydanie dziennika budowy, należy podać:

1) imię i nazwisko lub nazwę inwestora;

2) dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia:

a) organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,

b) datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,

c) numer decyzji lub znak sprawy — w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych;

3) email — w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej.

5. Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:

1) wykonalna stała się decyzja o:

a) pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,

b) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,

c) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;

2) inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Art. 47h.
1. Wydanie dziennika budowy następuje przez:

1) ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej albo

2) zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

2. Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej nadaje się w systemie EDB indywidualny numer.

Art. 47i.
Jeżeli dziennik budowy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu:

1) decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4,

3) praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

— organ właściwy do wydania dziennika budowy zapewnia nowemu inwestorowi dostęp do tego dziennika w systemie EDB oraz pozbawia dotychczasowego inwestora tego dostępu w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o przeniesieniu stała się wykonalna.

Art. 47j.
1. Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej może się składać z tomów.

2. W przypadku zapełnienia dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej inwestor występuje do organu właściwego do wydania dziennika budowy o wydanie kolejnego tomu tego dziennika.

3. Do wydania kolejnych tomów dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej stosuje się przepis art. 47h ust. 1 pkt 1.

4. Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje kolejny tom dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia inwestora o wydanie tego tomu.

Art. 47k.
1. Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inwestor występuje o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej, a po jego wydaniu kierownik budowy lub inwestor zamyka wpisem dziennik budowy w postaci papierowej.

3. Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej.

Art. 47l.
1. W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy.

2. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”.

3. W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu dziennika budowy w postaci elektronicznej inwestor może w systemie EDB ponownie nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.

4. W przypadku dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ponowne nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3, przez inwestora w systemie EDB umożliwia właściwy organ nadzoru budowlanego.

5. W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie EDB nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.

6. Przepisów ust. 1, 2 i 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3.

Art. 47m.
1. System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej.

2. Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

3. System EDB jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. System EDB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych i wpisów.

5. System EDB zapewnia rozliczalność wprowadzonych danych i dokonanych wpisów oraz dostępność i integralność tych danych i wpisów.

6. System EDB w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Art. 47n.
1. W celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz osoby uprawnione do dokonywania wpisów są obowiązane posiadać konto w systemie EDB.

2. W celu założenia konta w systemie EDB należy wskazać:

1) imię;

2) nazwisko;

3) email.

3. Osoba, która założyła konto w systemie EDB, staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta. System EDB zabezpiecza konto przed dostępem osób trzecich.

Art. 47o.
1. W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej:

1) inwestor udostępnia ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom,

2) kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia ten dziennik w systemie EDB:

a) geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,

b) upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych

— do dokonywania wpisów w tym dzienniku.

2. System EDB zapewnia inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

3. Pozbawienie dostępu, o którym mowa w ust. 2, nie może utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów.

Art. 47p.
Dostęp do systemu EDB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby w tym systemie za pośrednictwem konta.

Art. 47q.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych w systemie EDB oraz odpowiada za jego utrzymanie i rozwój.

Art. 47r.
W systemie EDB są przechowywane dane osobowe:

1) użytkowników kont:

a) imię,

b) nazwisko,

c) email,

d) numer telefonu — jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,

e) numer PESEL — jeżeli został wskazany przez użytkownika konta lub w ramach uwierzytelnienia;

2) znajdujące się:

a) we wpisach dokonanych w dziennikach budowy,

b) w dokumentach załączonych do dzienników budowy,

c) w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.

Art. 47s.
1. System EDB zapewnia dostęp do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej przez okres prowadzenia robót budowlanych.

2. Po upływie 25 lat od dnia nadania statusu:

1) „oddany do użytkowania” — w przypadku budowy,

2) „zamknięty” — w przypadku robót budowlanych innych niż budowa

— dane zgromadzone w systemie EDB dotyczące indywidualnego dziennika budowy są usuwane, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 47t.
1. Organom administracji architektonicznobudowlanej, organom nadzoru budowlanego oraz innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy zapewnia się dostęp do systemu EDB o charakterze:

1) stałym lub

2) czasowym — na czas przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

2. Dostęp do systemu EDB o charakterze stałym przydziela Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony.

3. Dostęp do systemu EDB o charakterze czasowym może przydzielić:

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w zakresie wszystkich dzienników budowy lub niektórych dzienników budowy;

2) organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym — w zakresie wszystkich dzienników budowy, do których organ ten ma dostęp stały, lub niektórych z tych dzienników budowy;

3) inwestor lub kierownik budowy — w zakresie prowadzonego dziennika budowy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, przydzielenie dostępu do systemu EDB następuje na wniosek organu, o którym mowa w ust. 1. Wniosek powinien wskazywać co najmniej:

1) czas, na jaki ma być przydzielony dostęp;

2) zakres, w jakim ma być przydzielony dostęp;

3) cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, uzasadniający przydzielenie dostępu.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym, może odmówić, w drodze decyzji, przydzielenia dostępu do systemu EDB, jeżeli uzna, że cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, nie uzasadnia przydzielenia dostępu.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3, przydzielenie dostępu do systemu EDB następuje na żądanie organu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 47u.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów,

2) format dziennika budowy w postaci papierowej,

3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie EDB

— mając na celu zapewnienie przejrzystości i chronologii prowadzenia wpisów w dziennikach budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych i możliwości dokonywania wpisów przez osoby do tego uprawnione.

Art. 47v.
Dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31 grudnia 2029 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.”;

22) dotychczasowy rozdział 5a oznacza się jako rozdział 5b;

23) w art. 49 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku budowy:

1) wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub

2) o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3

— w decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”;

24) w art. 51:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję o:

1) zatwierdzeniu projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz

2) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych — jeżeli roboty budowlane nie zostały zakończone.”,

b) po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

„4c. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”,

c) w ust. 6 wyrazy „Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących” zastępuje się wyrazami „Przepisu ust. 4c dotyczącego”;

25) w art. 53a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

26) dotychczasowy rozdział 5b oznacza się jako rozdział 5c;

27) w art. 57:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika, o którym mowa w art. 47h ust. 2;”,

b) w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”,

c) w ust. 8 wyrazy „ust. 1 pkt 1, 4 i 5” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 4 i 5, oraz dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej, jeżeli dokumenty te były dołączone w oryginale do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie”;

28) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60.
1. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi albo zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

2. Jeżeli w ramach dokumentacji budowy dziennik budowy był prowadzony w postaci elektronicznej, przekazaniu podlega:

1) wydruk tego dziennika z systemu EDB lub

2) nośnik danych zawierający dziennik budowy pobrany z systemu EDB.”;

29) po rozdziale 5c dodaje się rozdział 5d w brzmieniu:

Rozdział 5d
Książka obiektu budowlanego

Art. 60a.
Książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpisów w zakresie:

1) informacji o obiekcie budowlanym;

2) imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz emaila właściciela lub zarządcy;

3) kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1;

4) ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk osób, przez które zostały sporządzone;

5) przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, oraz imion i nazwisk osób, które dokonały tych czynności;

6) robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, a wykonywanych po oddaniu do użytkowania;

7) katastrof budowlanych dotyczących obiektu budowlanego;

8) decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Art. 60b.
1. Książkę obiektu budowlanego prowadzi się na bieżąco dla każdego:

1) budynku oraz

2) obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2.

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

1) budynków:

a) mieszkalnych jednorodzinnych,

b) garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych;

3) dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Art. 60c.
Książkę obiektu budowlanego zakłada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie — w przypadku obiektu budowlanego, do którego użytkowania jest wymagana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;

2) upływu terminu na zgłoszenie, w drodze decyzji, przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo doręczenia zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu — w przypadku obiektu budowlanego, do użytkowania którego jest wymagane zawiadomienie o zakończeniu budowy;

3) dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części — jeżeli w wyniku tej zmiany obiekt budowlany niewymagający wcześniej założenia książki obiektu budowlanego stał się obiektem budowlanym, dla którego należy prowadzić książkę obiektu budowlanego.

Art. 60d.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego wskazuje w książce obiektu budowlanego osobę fizyczną do prowadzenia tej książki. Za prowadzenie książki obiektu budowlanego odpowiada wskazana w tej książce osoba fizyczna.

Art. 60e.
1. Uprawnionymi do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego są:

1) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do założenia książki obiektu budowlanego oraz jej zamknięcia;

2) osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia;

3) osoby przeprowadzające kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonują wpisów w zakresie, o którym mowa w art. 60a pkt 1, 2 oraz 4–8.

3. Osoby przeprowadzające kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, dokonują wpisów w zakresie, o którym mowa w art. 60a pkt 3.

Art. 60f.
1. Wpisu w książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy.

2. W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, zwanego dalej „systemem cKOB”, uniemożliwiającej dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej, wpisu dokonuje się niezwłocznie po ustaniu tej awarii lub tej przerwy.

Art. 60g.
W terminie miesiąca od dnia zakończenia rozbiórki obiektu budowlanego jego właściciel lub zarządca zamyka prowadzoną w systemie cKOB książkę obiektu budowlanego.

Art. 60h.
1. Książkę obiektu budowlanego zakłada się i prowadzi w postaci elektronicznej w systemie cKOB.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych usytuowanych w całości lub w części na terenach zamkniętych. Dla tych obiektów budowlanych książkę obiektu budowlanego prowadzi się w postaci papierowej.

3. Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system cKOB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

4. System cKOB jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Każdej książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej nadaje się w systemie cKOB indywidualny numer.

6. System cKOB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie oraz zmianę wprowadzonych danych.

7. Aktualizacji danych lub korekt wprowadzonych wpisów mogą dokonywać podmioty wymienione w art. 60e ust. 1 w zakresie dokonanych przez siebie wpisów.

8. System cKOB zapewnia rozliczalność wprowadzonych danych i dokonanych wpisów oraz dostępność tych danych i wpisów.

9. W trakcie zakładania książki obiektu budowlanego w systemie cKOB system ten weryfikuje, czy istnieje w nim książka obiektu budowlanego dla obiektu budowlanego o wskazanej lokalizacji.

10. System cKOB w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 60i.
1. W przypadku zmiany właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego dotychczasowy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego przekazuje nowemu właścicielowi lub zarządcy tego obiektu książkę obiektu budowlanego.

2. Książkę obiektu budowlanego prowadzoną w postaci elektronicznej przekazuje się w systemie cKOB.

3. W przypadku nieprzekazania książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez dotychczasowego właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego na wniosek nowego właściciela lub zarządcy przekazuje im do dalszego prowadzenia tę książkę w systemie cKOB. Przekazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, następuje po przedstawieniu przez nowego właściciela lub zarządcę dokumentów potwierdzających prawo właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.

Art. 60j.
1. W celu założenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz dokonywania w niej wpisów osoby, o których mowa w art. 60e ust. 1, są obowiązane posiadać konto w systemie cKOB.

2. Przy zakładaniu konta w systemie cKOB wprowadza się w tym systemie:

1) imię i nazwisko lub nazwę;

2) adres zamieszkania lub siedziby;

3) email;

4) tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego — w przypadku osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy;

5) rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych albo innych uprawnień dających podstawę do dokonywania kontroli — w przypadku osoby przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1.

3. Przy zakładaniu książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej wprowadza się do systemu cKOB:

1) dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

a) imię i nazwisko lub nazwę,

b) adres zamieszkania lub siedziby,

c) email;

2) dane dotyczące osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, jeżeli występuje:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) email,

d) tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy;

3) dane dotyczące obiektu budowlanego, w szczególności adres i lokalizację obiektu na mapie w systemie cKOB;

4) dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.

Art. 60k.
1. Osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia zapewnia dołączenie do książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego.

2. Plan sytuacyjny zawiera:

1) zaznaczone granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt budowlany, a w przypadku sieci — oznaczenie jej lokalizacji w terenie;

2) określenie istniejących miejsc przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia terenu;

3) określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci;

4) określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych;

5) określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.

3. W przypadku usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy wewnątrz obiektu budowlanego do książki obiektu budowlanego dołącza się opis pozwalający na zlokalizowanie tych urządzeń.

Art. 60l.
1. Organom nadzoru budowlanego oraz innym organom lub służbom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych zapewnia się dostęp do systemu cKOB o charakterze:

1) stałym lub

2) czasowym — na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności.

2. Dostęp do systemu cKOB o charakterze stałym przydziela Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony — w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego lub niektórych książek obiektu budowlanego.

3. Dostęp do systemu cKOB o charakterze czasowym może przydzielić:

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego lub niektórych książek obiektu budowlanego;

2) organ, któremu przydzielono dostęp do systemu cKOB o charakterze stałym — w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego, do których organ ten ma dostęp stały, lub niektórych z tych książek obiektu budowlanego;

3) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego — w zakresie prowadzonej książki obiektu budowlanego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, przydzielenie dostępu do systemu cKOB następuje na wniosek organu lub służby, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien wskazywać co najmniej:

1) czas, na jaki ma być przydzielony dostęp;

2) zakres, w jakim ma być przydzielony dostęp;

3) cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, uzasadniający przydzielenie dostępu.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub organ, któremu przydzielono dostęp do systemu cKOB o charakterze stałym, może odmówić, w drodze decyzji, przydzielenia dostępu do systemu cKOB, jeżeli uzna, że cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, nie uzasadnia przydzielenia dostępu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, przydzielenie dostępu do systemu cKOB następuje na żądanie organu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 60m.
Osoby, o których mowa w art. 60e ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z kontrolą, o której mowa w art. 62 ust. 1, zapewniają osobie przeprowadzającej tę kontrolę dostęp do książki obiektu budowlanego w systemie cKOB, w tym do dokonania wpisów.

Art. 60n.
1. System cKOB zapewnia:

1) osobom, o których mowa w art. 60e ust. 1 pkt 1 i 2, możliwość pozbawienia dostępu do książki obiektu budowlanego w stosunku do osób przeprowadzających kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1;

2) właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego możliwość pozbawienia dostępu do książki obiektu budowlanego w stosunku do osoby, o której mowa w art. 60e ust. 1 pkt 2.

2. Pozbawienie dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może utrudniać lub uniemożliwiać osobom przeprowadzającym kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, wykonywania praw lub obowiązków wynikających z ustawy.

Art. 60o.
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych w systemie cKOB oraz odpowiada za jego utrzymanie i rozwój.

2. W systemie cKOB są przechowywane dane osobowe:

1) użytkowników kont:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres zamieszkania,

d) email,

e) numer telefonu — jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,

f) numer PESEL — jeżeli został wskazany w ramach uwierzytelnienia,

g) numer uprawnień budowlanych lub decyzji o nadaniu uprawnień albo innych dokumentów dających podstawę do dokonywania kontroli — w przypadku osób przeprowadzających kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1,

h) tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego — w przypadku osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy;

2) znajdujące się:

a) we wpisach dokonanych w książce obiektu budowlanego,

b) w dokumentach załączonych do książki obiektu budowlanego,

c) w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.

Art. 60p.
Dostęp do systemu cKOB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby w tym systemie za pośrednictwem konta.

Art. 60q.
1. System cKOB zapewnia przechowywanie książki obiektu budowlanego przez okres istnienia obiektu budowlanego.

2. Po upływie 10 lat od dnia zamknięcia książki obiektu budowlanego dane zgromadzone w systemie cKOB dotyczące tej książki są automatycznie usuwane, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 60r.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów,

2) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie cKOB

— mając na względzie zapewnienie nieusuwalności, przejrzystości i chronologii wpisów w książce obiektu budowlanego oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych.”;

30) w art. 62 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie na piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;”;

31) w art. 62a po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wymogu dołączenia kopii:

1) zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 — nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;

2) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności — nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.”;

32) po art. 62a dodaje się art. 62b w brzmieniu:

„Art. 62b.
1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1, dokonuje wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci:

1) elektronicznej w systemie cKOB albo

2) papierowej.

2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3, zawiadamia o kontroli organ nadzoru budowlanego:

1) za pomocą systemu cKOB albo

2) na piśmie — jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

3. W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu cKOB uniemożliwiającej dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepis art. 60f ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

33) w art. 64:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) uchyla się ust. 4;

34) w art. 70 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, dotyczący obiektu budowlanego, dla którego jest prowadzona książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, przekazuje się za pomocą systemu cKOB.”;

35) w art. 71 w ust. 2b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu eBudownictwo.”;

36) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

Rozdział 7a
Portal eBudownictwo

Art. 79a.
1. Portal eBudownictwo zapewnia możliwość wygenerowania:

1) wniosku o pozwolenie na budowę;

2) zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

3) wniosku o pozwolenie na rozbiórkę;

4) zgłoszenia rozbiórki;

5) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

6) wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznobudowlanego;

7) wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;

8) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;

9) wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;

10) wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;

11) wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;

12) zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;

13) wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1;

14) wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;

15) wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;

16) zawiadomienia o zakończeniu budowy;

17) wniosku o pozwolenie na użytkowanie;

18) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może zamieścić w portalu eBudownictwo, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż wymienione w ust. 1, w celu zapewnienia możliwości wygenerowania takich dokumentów.

3. Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na:

1) wypełnieniu formularza takiego dokumentu w portalu eBudownictwo oraz

2) zapisaniu wypełnionego formularza w postaci pliku komputerowego poza portalem eBudownictwo albo jego wydrukowaniu.

Art. 79b.
Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 lub 2, wymaga posiadania konta w portalu eBudownictwo.

Art. 79c.
Założenie konta w portalu eBudownictwo odbywa się przez:

1) rejestrację albo

2) uwierzytelnienie.

Art. 79d.
1. Rejestrując się w portalu eBudownictwo, należy wskazać email.

2. Nazwa email, o którym mowa w ust. 1, stanowi identyfikator użytkownika w portalu eBudownictwo.

3. Rejestrując się w portalu eBudownictwo, osoba zakładająca konto ustala hasło.

Art. 79e.
1. Osoba, która założyła konto w portalu eBudownictwo, zwana dalej „użytkownikiem konta”, staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta.

2. Portal eBudownictwo zabezpiecza konto należące do użytkownika konta przed dostępem osób trzecich.

Art. 79f.
Dostęp do konta w portalu eBudownictwo następuje przez:

1) podanie identyfikatora użytkownika i hasła albo

2) uwierzytelnienie.

Art. 79g.
Uwierzytelnienie, o którym mowa w art. 79c pkt 2 i art. 79f pkt 2, wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

Art. 79h.
1. Użytkownik konta może w każdym momencie usunąć konto w portalu eBudownictwo.

2. Konto w portalu eBudownictwo podlega automatycznemu usunięciu przez portal eBudownictwo po upływie 2 lat od dnia ostatniego logowania do tego konta.

Art. 79i.
Na koncie w portalu eBudownictwo są gromadzone dokumenty, o których mowa w art. 79a ust. 1 i 2, których formularze zostały wypełnione i zapisane na koncie w portalu eBudownictwo przez użytkownika konta.

Art. 79j.
1. W portalu eBudownictwo są przechowywane dane osobowe:

1) użytkowników kont:

a) imię,

b) nazwisko,

c) email,

d) numer PESEL — jeżeli założenie konta nastąpiło przez uwierzytelnienie;

2) znajdujące się w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników kont.

2. Z chwilą usunięcia konta w portalu eBudownictwo wszystkie dane dotyczące tego konta, w tym dotyczące użytkownika konta, oraz dokumenty zapisane na koncie są usuwane automatycznie.

Art. 79k.
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

1) zapewnia funkcjonowanie portalu eBudownictwo, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zniszczeniem oraz utratą danych;

2) jest administratorem danych osobowych, o których mowa w art. 79j ust. 1.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia adres elektroniczny portalu eBudownictwo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.”;

37) w art. 81:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy administracji architektonicznobudowlanej i organy nadzoru budowlanego kontrolują:

1) posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

2) spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 12 ust. 7, w przypadku osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W stosunku do osób lub uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane kontroli, o której mowa w ust. 3, dokonuje się na podstawie danych zawartych w systemie eCRUB.

3b. W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu eCRUB uniemożliwiającej przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 3, organy administracji architektonicznobudowlanej oraz organy nadzoru budowlanego mogą żądać od osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przedłożenia kopii uprawnień budowlanych lub kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.”;

38) w art. 84aa w ust. 4 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 164)”;

39) w art. 88a:

a) w ust. 1 w pkt 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„prowadzi, w systemie eCRUB, będącym systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, centralne rejestry:”,

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) adres zamieszkania;”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) datę śmierci — jeżeli osoba, której wpis dotyczy, zmarła;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) informację o wykształceniu, o tytułach zawodowych i o stopniach lub tytułach naukowych;”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych — w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane;”,

— po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) numer uprawnień budowlanych — w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w tym informację o zawieszeniu w prawach członka;”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie — w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;”,

— uchyla się pkt 12,

— w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) adres do korespondencji, numer telefonu, email — w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.”,

c) uchyla się ust. 3,

d) w ust. 4:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zakres danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie obejmuje następujące dane:”,

— w pkt 2 wyrazy „o nałożeniu kary” zastępuje się wyrazami „o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie”,

e) w ust. 5 wyrazy „8–11” zastępuje się wyrazami „8–9”,

f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5e w brzmieniu:

„5a. Dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1,

2) pkt 2, w zakresie województwa,

3) pkt 4, w zakresie tytułu zawodowego i stopnia lub tytułu naukowego,

4) pkt 5, w zakresie numeru decyzji,

5) pkt 8, 9 i 15

— są publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5b. Dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 2 pkt 15, są publikowane w sposób, o którym mowa w ust. 5a, wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą, wyrażoną w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego.

5c. W systemie eCRUB są gromadzone kopie uprawnień budowlanych oraz kopie decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

5d. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zapewnia dostęp do systemu eCRUB:

1) organom administracji architektonicznobudowlanej i organom nadzoru budowlanego;

2) organom izb samorządu zawodowego.

5e. Administratorem systemu eCRUB jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.”,

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób prowadzenia systemu eCRUB, w tym przyporządkowania danych, o których mowa w ust. 2 i 4, do zbiorów danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

2) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe oraz danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje,

3) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz danych dotyczących osoby ukaranej

— mając na względzie dane i informacje podlegające wpisowi do rejestrów oraz publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości gromadzonych danych.”;

40) w art. 88b w ust. 2 wyrazy „Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”;

41) w art. 93:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wykonuje roboty budowlane, naruszając przepisy art. 28 ust. 1 lub art. 29 ust. 1, 3, 6 i 7,”,

b) w pkt 8 po wyrazach „pkt 1–4a” dodaje się wyrazy „lub art. 62b”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nie spełnia, określonych w art. 60c, art. 60d, art. 60f ust. 1, art. 60g, art. 60i ust. 1, art. 60m, art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 3, obowiązków założenia, wyznaczenia do prowadzenia, prowadzenia, dokonywania wpisów w terminie, zamknięcia, przekazywania lub udostępniania książki obiektu budowlanego lub przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym,”;

42) w art. 96 w ust. 5 po wyrazach „o ukaraniu” dodaje się wyrazy „z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie”;

43) w art. 99:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ostateczną decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przesyła się do wiadomości:”,

— uchyla się pkt 4,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz dane dotyczące osoby ukaranej podlegają wpisowi do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.”,

c) dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Dane, o których mowa w ust. 2, wraz z kopią decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, organy samorządu zawodowego przekazują Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu eCRUB, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

4. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje się za pomocą formularzy, których wzory zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie danych, o których mowa w ust. 2, przekazanych za pomocą systemu eCRUB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego występuje do organów, o których mowa w ust. 3, o weryfikację tych danych, wskazując stwierdzone nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia.”;

44) w art. 101:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości:

1) zainteresowanemu oraz podmiotom, o których mowa w art. 99 ust. 1;

2) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego — niezwłocznie za pomocą systemu eCRUB.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „w centralnym rejestrze ukaranych” dodaje się wyrazy „z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie informacji o zatarciu kary przekazanej za pomocą systemu eCRUB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego występuje do organu, o którym mowa w ust. 1, o weryfikację informacji, wskazując stwierdzone nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;”;

2) w art. 6d:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Uzgodnienie projektu w przypadku jego sporządzenia w postaci:

1) papierowej — potwierdza się przez opatrzenie go pieczęcią i podpisem;

2) elektronicznej — potwierdza się przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wydaniem dla niego karty uzgodnienia opatrzonej tym podpisem, która stanowi załącznik do projektu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Karta uzgodnienia zawiera dane umożliwiające identyfikację uzgodnienia projektu, obejmujące w szczególności:

1) nazwę, rodzaj i datę opracowania uzgodnionego projektu;

2) lokalizację obiektu budowlanego lub urządzenia przeciwpożarowego;

3) datę dokonania uzgodnienia;

4) stwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez uwag albo z uwagami;

5) uwagi — w przypadku uzgodnienia projektu z uwagami.”;

3) w art. 6e ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego lub projektu technicznego dołącza te projekty w postaci:

1) papierowej — w co najmniej 4 egzemplarzach albo

2) elektronicznej.”;

4) art. 6f otrzymuje brzmienie:

„Art. 6f.
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektonicznobudowlany uzgodnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej opatruje się:

1) pieczęcią organu — w przypadku projektu w postaci papierowej;

2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu — w przypadku projektu w postaci elektronicznej.

2. Uzgodniony projekt przekazuje się inwestorowi wraz z postanowieniem.

3. Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaje w aktach sprawy organu.

4. Do uzgodnienia projektu technicznego stosuje się przepisy ust. 1–3.”;

5) w art. 6g pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) wzór pieczęci oraz karty uzgodnienia potwierdzających uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego,

5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego lub projektu technicznego, oraz wzór tego zawiadomienia”.


Art. 3.
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 100 osób, okręgowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.”;

2) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a.
1. Okręgowy sąd dyscyplinarny, Krajowy Sąd Dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, w toku prowadzonych postępowań, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, mogą zwrócić się z wnioskiem do organu administracji architektonicznobudowlanej lub organu nadzoru budowlanego o udostępnienie kopii projektu budowlanego, o którym mowa w art. 34 ustawy — Prawo budowlane, będącego w posiadaniu tych organów, jeżeli udostępnienie to ma związek z prowadzonym postępowaniem.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują kopię projektu budowlanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o jej udostępnienie.”.


Art. 4.
Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 12 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 4 lit. d, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5.
1. Dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektonicznobudowlanej albo organy nadzoru budowlanego na podstawie art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność i są prowadzone w sposób określony w art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 17 inwestor może wystąpić o wydanie lub ostemplowanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki zgodnie z art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Wydany lub ostemplowany dziennik budowy, montażu i rozbiórki, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prowadzi się w sposób określony w art. 45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 6.
1. Do prowadzenia książki obiektu budowlanego założonej zgodnie z art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. właściciel i zarządca obiektu budowlanego mogą założyć książkę obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę obiektu budowlanego, o której mowa w ust. 1 i 2, zakłada do dnia 31 grudnia 2026 r. dla tego obiektu książkę obiektu budowlanego w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej właściciel lub zarządca zamyka wpisem i przechowuje zgodnie z art. 63 ustawy zmienianej w ust. 1.

Art. 7.
1. Do kadencji okręgowych zjazdów izby okręgowych izb architektów oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa, rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu art. 3 pkt 1 okręgowe izby architektów oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa, w których liczba członków w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przekracza 100 i nie przekracza 200, przeprowadzą wybory delegatów na okręgowy zjazd w obwodach wyborczych.

3. Mandat delegatów wybranych w trybie określonym w ust. 2 trwa do końca kadencji organów okręgowych izb rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8.
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 88a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 39 lit. g.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6g ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6g ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 lit. c–g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42–44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.;

2) art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 29, 30, 32–34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Pytanie odnośnie zapisów ustawy „Najnowsze akty prawne zmieniające”

Załącznik do pytania (maks. 5mb)

ZALOGUJ SIĘ ABY ZADAĆ PYTANIE

AKTY PRAWNE ZMIENIAJĄCE DOTYCHCZASOWE PRZEPISY
(lista najnowszych ustaw i rozporządzeń, których treść nie została jeszcze zintegrowana w jednolitych tekstach ustaw i rozporządzeń)

Rozporządzenie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
[Dz.U. 2024 poz. 473, Warszawa, dnia 29 marca 2024 r., data wejścia w życie: 2024-04-01 z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie: 2024-08-01]

Rozporządzenie zmieniające z dnia 27 października 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2442a)
[Dz. U. 2023 poz. 2442, Warszawa, dnia 27 października 2023 r., data wejścia w życie: 2024-04-01]

Rozporządzenie zmieniające z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
[Dz. U. 2023 poz. 2409, Warszawa, dnia 7 listopada 2023 r., data wejścia w życie: 2023-11-22]

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1557a)
[Dz. U. 2022 poz. 1557, Warszawa, dnia 26 lipca 2022 r.]

 

2442a) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 13 czerwca 2023 r., pod numerem 2023/0368/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2015, str. 1).

1557a) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie przeciwpożarowej oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE