Rozporządzenie zmieniające z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 listopada 2023 r.
Poz. 2409

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)
z dnia 24 października 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

 

Data wydania: 2023-10-24
Data ogłoszenia: 2023-11-07
Data wejścia w życie: 2023-11-22

 

Na podstawie art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 1916) wprowadza się następu- jące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 1;

2) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) plan ogólny gminy, oznaczany kodem „POG”,

c) miejscowe plany obejmujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowane plany inwestycyjne i miejscowe plany rewitalizacji, oraz miejscowe plany odbudowy, oznaczany kodem „MPZP”;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zbiorze danych przestrzennych gromadzi się dane o obiektach przestrzennych zgodnie z zakresem informacyjnym i strukturą określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Lokalizację przestrzenną obiektów przestrzennych zawartych w zbiorze danych przestrzennych ozna- czonym kodem POG określa się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, stosując układ PL-2000.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane przestrzenne gromadzone w zbiorach danych przestrzennych oznaczonych kodami PZPW lub MPZP tworzy się w rozdzielczości przestrzennej odpowiadającej skali sporządzania danego aktu, natomiast dane przestrzenne gromadzone w zbiorze danych przestrzennych oznaczonym kodem POG tworzy się w rozdzielczości przestrzennej odpowiadającej rozdzielczości przestrzennej granic działek ewidencyjnych pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.”,

e) uchyla się ust. 6,

f) w ust. 7 w pkt 2 wyrazy „dane przestrzenne dla kolejnego aktu planowania przestrzennego” zastępuje się wyrazami
„dane dla nowych obiektów przestrzennych”;

3) w § 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zbiorze danych przestrzennych oznaczonym kodem POG identyfikator lokalny, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, dla:

1) obiektu przestrzennego reprezentującego obszar objęty planem ogólnym gminy zapisuje się w postaci (<oznaczeniePOG>) zawierającej oznaczenie obszaru objętego planem ogólnym gminy składające się z liczby naturalnej i symbolu literowego obiektu przestrzennego;

2) obiektów przestrzennych innych niż określone w pkt 1 zapisuje się w postaci (<oznaczeniePOG>-<oznacze nieObiektuPrzestrzennego>), składającej się z elementu:

a) <oznaczeniePOG>, o którym mowa w pkt 1,

b) <oznaczenieObiektuPrzestrzennego> – zawierającego oznaczenie obiektu przestrzennego dotyczącego strefy planistycznej, obszaru uzupełnienia zabudowy, obszaru zabudowy śródmiejskiej albo obszaru objętego standardem dostępności infrastruktury społecznej, składające się z liczby naturalnej i symbolu literowego obiektu przestrzennego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 1a, nie mogą zostać zmienione.”;

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Do obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia aktów planowania przestrzennego stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zbiorów danych przestrzennych tworzonych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

3. W przypadku projektów aktów planowania przestrzennego albo ich zmian, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wystąpiono o opinie i uzgodnienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda

 1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

 

USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Pytanie odnośnie zapisów ustawy „Najnowsze akty prawne zmieniające”

Załącznik do pytania (maks. 5mb)

ZALOGUJ SIĘ ABY ZADAĆ PYTANIE

AKTY PRAWNE ZMIENIAJĄCE DOTYCHCZASOWE PRZEPISY
(lista najnowszych ustaw i rozporządzeń, których treść nie została jeszcze zintegrowana w jednolitych tekstach ustaw i rozporządzeń)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 27 października 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2442a)
[Dz. U. 2023 poz. 2442, Warszawa, dnia 27 października 2023 r., data wejścia w życie: 2024-04-01]

Rozporządzenie zmieniające z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
[Dz. U. 2023 poz. 2409, Warszawa, dnia 7 listopada 2023 r., data wejścia w życie: 2023-11-22]

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1557a)
[Dz. U. 2022 poz. 1557, Warszawa, dnia 26 lipca 2022 r.]

 

2442a) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 13 czerwca 2023 r., pod numerem 2023/0368/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2015, str. 1).

1557a) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie przeciwpożarowej oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE