opinia

Opinia ZR nr 84: Stanowiska postojowe w zabudowie jednorodzinnej

odnośnik do zapisu ustawy:

Treść zapytania

W związku z faktem przygotowywania inwestycji polegającej na budowie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej, budynków jedno i dwulokalowych oraz w związku z wprowadzeniem nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwracam się o pomoc w interpretacji par.19 ust.5 w związku z par.19 ust.1 pkt 1 lit. a powyższego rozporządzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§19
ust.5. Zachowanie odległości, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

§19
ust.6. Zachowanie odległości, o których mowa w ust.2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.

Opinia

Z treści cytowanych zapisów §19 ust.5 i ust.6 wynika, że:

możliwe jest lokalizowanie do dwóch stanowisk postojowych na jednej działce z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jednolokalowym,

możliwe jest lokalizowanie do czterech stanowisk postojowych na jednej działce z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym,

możliwe jest zbliżenie do granicy działki sąsiedniej dwóch niezadaszonych stanowisk postojowych, jeżeli stykają się z niezadaszonymi stanowiskami postojowymi na sąsiedniej działce.

W świetle powyższych ustaleń prawidłowe jest lokalizowanie stanowisk postojowych w obu przedstawionych na załącznikach graficznych przypadkach.

W przypadku pierwszym, dotyczącym zabudowy szeregowej, w pokazanym rozwiązaniu zlokalizowana jest dopuszczalna ilość cztery stanowiska postojowe na jednej działce z budynkiem mieszkalnym dwulokalowym, a ilość stanowisk w zbliżeniu do granicy działki sąsiedniej nie przekracza dwóch miejsc.

W przypadku drugim, dotyczącym zabudowy bliźniaczej, pokazane rozwiązanie jest również zgodne z warunkami technicznymi, gdyż w granicach jednej działki nie ogranicza się możliwości grupowania miejsc postojowych. Należy jednak zauważyć, że rozwiązanie takie eliminuje możliwość późniejszego wydzielenia samodzielnych działek dla obu budynków.

 

Załączniki

  1. przypadek 1 – dwa budynki dwulokalowe na dwóch działkach
  2. przypadek 2 – dwa budynki dwulokalowe na tej samej działce

 

(WD)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 20 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE