Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Oświadczenie Prezydenta Narodowego Związku Architektów Ukrainy

28 lutego '22

W związku z inwazją rosyjską wymierzoną w Ukrainę, publikujemy oświadczenia Prezydenta Narodowego Związku Architektów Ukrainy,  Aleksandra Czyżewskiego.

Dla wszystkich osób gotowych chcących pomóc Ukrainie, przekazujemy listę fundacji i instytucji prowadzących pomoc (ZOBACZ TUTAJ). Pamiętajmy, że każdy element wsparcia jest ważny dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Zachęcamy do wsparcia!

 

Oświadczenie:

Wersja polska:

Narodowy Związek Architektów Ukrainy oczekuje od UIA [Międzynarodowa Unia Architektów — przyp. tłum.] zdecydowanego i jednoznacznego potępienia zbrodniczych działań rządu rosyjskiego, który rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę wojnę przeciwko Ukrainie. Ponadto, milczące i bierne stanowisko Związków Architektów Rosji i Białorusi świadczy o ich poparciu dla śmiertelnej wojny przeciwko ludzkości. Oczekiwaliśmy słów wsparcia i ubolewania od kolegów z Rosji już w 2014 roku, kiedy ich zbrodnicze państwo zaanektowało Krym i zajęło Donbas, łamiąc wszelkie prawo międzynarodowe. Jednak zamiast tego, tydzień po aneksji Krymu, były prezes UAR Andrij Bokow udał się tam, aby rekrutować architektów do UAR. Co więcej, Zgromadzenie Ogólne w Durbanie wybrało go nawet do Rady, a później — jego następcę Nikołaja Szumakowa. Wszystkim wydawało się, że to był błąd. Teraz jednak widać, że nie jest to błąd. Ci, którzy nie potępiają działań Rosji, popierają je. Popierają zbrodnię przeciwko całej ludzkości, niezgodną z humanitarnymi celami UIA. Jesteśmy przekonani, że UIA musi podjąć decyzję w sprawie członkostwa Rosji. Jeśli przymkniemy oko na ich bierne stanowisko, staniemy po stronie wroga, który niszczy wartości ludzkie. Należy pamiętać, że ochrona życia ludzkiego, humanizm i kultura to najważniejsze priorytety UIA. Demonstrujmy to w sposób zdecydowany i jednoznaczny. Żądamy, aby Rosja została pozbawiona członkostwa w UIA.

Aleksander Czyżewski, Prezydent Narodowego Związku Architektów Ukrainy

 

Wersja angielska:

The National Union of Architects of Ukraine expects UIA (International Union of Architects – note) to strongly and unequivocally condemn the criminal actions of the Russian government, which has launched a full-scale war against Ukraine. In addition, the silent and passive position of the Unions of Architects of Russia and Belarus shows their support for the deadly war against humanity. We expected words of support and regret from Russia's colleagues back in 2014, when their criminal state annexed Crimea and occupied Donbas, violating all international law. However, instead, a week after the annexation of Crimea, former UAR President Andriy Bokov went there to recruit architects to join the UAR. Moreover, the GA in Durban even elected him to the Council, and later — his successor Nikolay Shumakov. It seemed to everyone that this was a mistake. However, now it is obvious that this is not a mistake. Those who do not condemn Russia's actions support them. They support a crime against all mankind, incompatible with UIA's humanitarian goals. We are convinced that the UIA must decide on Russia's membership. If we turn a blind eye to their passive position, we will also side with the enemy, with the destruction of human values. It is important to remember that protection of human lives, humanism and culture are UIA's top priorities. Let us demonstrate this decisively and unequivocally. We demand that Russia be deprived of its membership in the UIA.

Oleksandr Chyzhevsky, President the National Union of Architects of Ukraine

 

Wersja ukraińska:

Національна спілка архітекторів України очікує від МСА рішучого і однозначного засудження злочинних дій уряду РФ, який розвязав повномасштабну війну проти України. Крім того, мовчазна і пасивна позиція Спілок архітекторів Росії і Білорусії свідчать про їх підтримку вбивчої війни проти людства. Ми очікували від колег Росії слів підтримки і покаяння ще в 2014 році, коли їх злочинна держава анексувала Крим і Донбас, порушивши всі закони міжнародного права. Проте замість цього тодішній президент САР Андрій Боков через тиждень після анексії Криму поїхав туди вербувати  архітекторів вступати в САР. Більше того, ГА в Дурбані навіть обрала його в Раду,, а потім його наступника М. Шумакова. Всім здавалося, що це якась помилка. Проте зараз очевидно, що це не помилка.  Хто не засуджує дій Росії - той їх підтримує. Підтримує злочин проти всього людства, несумісний с гуманними цілями МСА. Ми певні, що МСА повинна визначитись з членством Росії. Якщо ми закриємо очі на їх пасивну позицію - ми теж станемо на бік ворога, на бік знищення гуманних цінностей. Пам'ятаємо, що захист людських життів, гуманізму, культури є основними пріоритетами МСА. Давайте продемонструємо це рішуче і однозначно. Ми вимагаємо звільнити Росію від членства в МCA

Олександр Чижевський, Президент Национальной ассоциации архитекторов Украины

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE