PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Krótka powtórka z przepisów prawa - bezpieczna, antypoślizgowa posadzka

07 grudnia '21

Zgadzasz się, że odporność na poślizgnięcia jest ważna, ale... nie widzisz powodów do zmartwienia? W takiej sytuacji zapraszamy na krótką powtórkę z przepisów prawa.

Stadion Widzew –
Łódź. Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe. Materiał: beton polerowany. Przestrzeń: Schody na koronie stadionu. Gwarancja: 3 lata.

Stadion Widzew – Łódź. Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe. Materiał: beton polerowany. Przestrzeń: Schody na koronie stadionu. Gwarancja: 3 lata.

© CTS CHEMISTRY

Z jakich aktów prawnych wynika, że posadzka musi być bezpieczna dla użytkownika nieruchomości?

Ustawy

 • Ustawa Prawo Budowlane (art. 5 pkt 1 ppkt 1 lit.d.). „Obowiązek zapewnienia m.in., bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów.”
 • Ustawa Prawo Budowlane (art. 62 pkt 1). „Obowiązek poddawania obiektów przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat.”
 • Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami (art. 184b). „Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.”

Metro Warszawskie –
Stacja Młociny. Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe. Materiał: granit polerowany. Przestrzeń: schody. Gwarancja: 3 lata.

Metro Warszawskie – Stacja Młociny. Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe. Materiał: granit polerowany. Przestrzeń: schody. Gwarancja: 3 lata.

© CTS CHEMISTRY

Rozporządzenia i Wytyczne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (§ 16. 1. oraz § 21. 2.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (§ 305. 1. oraz § 320.)
 • Instytut Techniki Budowlanej - „Odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” Wymagania Odporności Posadzek na Poślizg” (Tab. 4 oraz Tab 5)
 • Ministerstwo i Technologii - „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” Poradnik.

Hotel Arłamów.
Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe. Materiał: płytki ceramiczne. Przestrzeń: plaża basenowa, szatnie. Powierzchnia: 600 m2. Gwarancja: 3
lata.

Hotel Arłamów. Zadanie: Zabezpieczenie antypoślizgowe. Materiał: płytki ceramiczne. Przestrzeń: plaża basenowa, szatnie. Powierzchnia: 600 m2. Gwarancja: 3 lata.

© CTS CHEMISTRY

Warto pamiętać, że „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Ustawa Prawo Budowlane (Art. 91a.4).

Wymienione dane jasno pokazują, jak ważna jest odporność na poślizgnięcia dla ochrony pracowników. Ci, którzy zauważyli znaczenie tego problemu, stają przed wyborem środków i narzędzi, które mają im pomóc w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy.

Pendulum Test Value

Pendulum Test Value

© CTS CHEMISTRY

Pierwszy krok to profesjonalny pomiar odporności na poślizg

Metodą weryfikacji odporności posadzki na poślizg jest badanie oporu poślizgu. Badanie to wykonujemy przy użyciu przyrządu zwanego wahadłem angielskim, stąd badanie w skrócie określane jest jako PTV (Pendulum Test Value). Metodę badania opisano szczegółowo w normie PN-EN 13036-4:2011.

 • Pomiary wykonujemy zawsze zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie oraz dedykowanymi do tych pomiarów ślizgaczami (stopkami), na suchym i mokrym.
 • Po każdym badaniu przygotujemy raport odporności podłoża na poślizg.

Rzetelne badanie jest podstawą do uznania zgodności parametrów badanego podłoża z wytycznymi opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w 2018 roku oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2020 roku.

 

Więcej informacji na stronie firmy CTS CHEMISTRY Sp. z o.o. w portalu PDA.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE