Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR)

28 marca '19


Plomba miejska to pojęcie szczególnie spopularyzowane w latach 80. XX wieku. Wówczas uzupełnianie przerwanych linii zabudowy nie wzbudzało tylu emocji co dzisiaj. Łatwy dostęp do internetu dał każdemu możliwość na bycie recenzentem i weryfikację rozwiązań projektowych w czasie rzeczywistym. Nie jest zatem zaskoczeniem, że realizacja obiektu usługowo-biurowego w obrębie gliwickiej Starówki wzbudziła ogólne zainteresowanie.

funkcja

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) jest obiektem biurowo-usługowym z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz antre­solą nad ostatnim piętrem. Na parterze zlokalizowano ogólnodostępną przestrzeń ekspozycyjną z indywidualnym wejściem. Resztę budynku zajmuje strefa biurowa. Wnętrze ma surowy, industrialny charakter. Podkreślają to użyte materiały takie jak: beton architektoniczny, szkło oraz antracytowe detale stolarki okiennej i drzwiowej. Indywidualnie zaprojektowane meble uzupełniają wnętrza, nadając im uni­kalny charakter. Czytelny odbiór przestrzeni biurowej ma odzwierciedlenie w monolitycznej bryle kondygnacji II i III z antresolą, pokrytej panelami alucobond z warstwą wierzchnią z blachy miedzianej. Funkcję usługową pod­kreślają natomiast szklane witryny parteru.

Z uwagi na gabaryty obiektu i ograni­czoną powierzchnię użytkową, istotną rolę w kształtowaniu formy budynku odegrało roz­planowanie funkcji wiodących. CBR zapewnia optymalne warunki pracy dla co najmniej 14 osób. Oprócz podstawowych udogodnień przestrzennych, dodatkowym walorem obiektu jest wyeksponowanie panoramicznego widoku gliwickiej Starówki z poziomu antresoli i dostęp­nego z niej balkonu.

forma

Konstrukcję nośną budynku tworzą ramy żelbetowe. Stropy zaprojektowano jako płyty monolityczne, a dach w formie lekkiej kon­strukcji stalowej. Forma budynku jest wynikiem „gry” pomiędzy uwarunkowaniami, w szcze­gólności: lokalizacją, geometrią sąsiedniej zabudowy, gabarytami luki budowlanej i autor­ską docelową wizją miejsca.

Efektem działań projektowych stała się nowoczesna forma, wkomponowana w istnie­jącą, historyczną pierzeję. Inspirację do kształ­towania elewacji stanowiły: proporcje podzia­łów elewacji budynków sąsiednich, zakładana transparentność parteru oraz chęć zastosowania jednorodnego materiału na elewacji i frontowej połaci dachowej. Nowoczesny, a zarazem stonowany wygląd budynku uzyskano w wyniku połącznia płyt alucobond, elementów fasadowych z antracytową kolorystyką stolarki okien­nej, drzwiowej i balustrad. Z daleka CBR pre­zentuje się jako spójna „miedziana” bryła, osa­dzona na przeszklonej bazie. Podchodząc bliżej zauważa się szereg detali, wertykalne i hory­zontalne podziały paneli elewacyjnych, a także przenikanie materiału elewacyjnego do wnętrza showroomu.

Projekt może być postrzegany jako odważny, szczególnie z uwagi na zastosowany materiał elewacyjny. Z autorskiego punktu widzenia stał się swoistą reinterpretacją miejsca poło­żonego w obszarze historycznego centrum Gliwic. Przekształcona luka budowlana w pie­rzei o ograniczonej powierzchni jest budyn­kiem stawiającym wyzwanie kolejnym rewitalizacyjnym działaniom w przestrzeni ulicy Grodowej w Gliwicach.

inwestor

Inwestorem, projektantem a jednocześnie użytkownikiem Centrum Badawczo-Rozwojowego jest firma P.A. NOVA SA z Gliwic. Realizuje ona projekt pod nazwą „Utworzenie w P.A. NOVA SA Centrum Badawczo-Roz­wojowego Technologii Przetwarzania Dużych Zbiorów Danych na potrzeby Geoinformacji i Inżynierii Odwrotnej” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinanso­wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PANOVA specjalizuje się w komplekso­wej obsłudze inwestycji w zakresie projektowym, koordynacyjnym i realizacyjnym, wykonywanych dla kontrahentów zewnętrznych, a także na własny rachunek. W zakresie szeroko pojętego projektowania zajmuje się wielodyscyplinarnymi i wielobranżowymi opracowaniami architektonicznymi, urba­nistycznymi i planistycznymi. PANOVA w okresie 30-letniej działalności zdobyła ponad 50 nagród w konkursach architek­tonicznych krajowych i zagranicznych. Do ostatnich osiągnieć należy wyróżnie­nie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego zreali­zowaną w roku 2017 — projekt rewitaliza­cji budynków Łaźni i Stolarni wraz z przy­ległym terenem dawnej kopalni Katowice, i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Anna LESSAER-KENTZER
Stanisław LESSAER

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE