Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

6 pomysłów na budownictwo z wykorzystaniem materiałów w obiegu zamkniętym. Krótkie filmy

15 lutego '21

Jak budować bardziej ekologicznie i inteligentnie.
Seria krótkich filmów w języku angielskim


Budynki i infrastruktura odpowiadają za prawie 40% globalnej emisji gazów cieplarnianych, a sektor ten zużywa ograniczone zasoby w tempie 40 miliardów ton surowców rocznie. Fundacja LafargeHolcim na rzecz Zrównoważonego Budownictwa przygotowała sześć krótkich filmów pod wspólnym tytułem „The Propositions for Circular Construction”, z których każdy koncentruje się na ważnym aspekcie ponownego wykorzystania i obiegu zamkniętego materiałów. Filmy są kontynuacją dyskusji ekspertów podczas Forum LafargeHolcim na temat ponownego wykorzystania materiałów w budownictwie i przedstawiają wybrane rozwiązania, które pomogą osiągnąć cele zerowej emisji netto w sektorze budownictwa i infrastruktury.

Buduj bardziej ekologicznie i inteligentnie (podsumowanie)

Musimy budować bardziej ekologicznie i inteligentnie. Budynki i infrastruktura odpowiadają za 40% globalnego śladu węglowego i zużywają ograniczone zasoby. Seria filmów pt. „The Propositions for Circular Construction”, przygotowanych przez Fundację LafargeHolcim dla Zrównoważonego Budownictwa, przedstawia rozwiązania pozwalające na przejście na przepływ materiałów w obiegu zamkniętym.

Produkuj oszczędniej (Produce leaner)

Aby zmniejszyć ilość surowców wydobywanych z ziemi każdego roku, musimy przejść od modelu marnotrawnego „weź–zrób–wyrzuć” do gospodarki o obiegu zamkniętym „weź–zrób–powtórz”. Zwiększanie wydajności materiałowej, wykorzystywanie produktów ubocznych i ponowne wykorzystywanie zasobów może przekształcić łańcuch dostaw materiałów.

Rekonfiguracja części (Reconfigure parts)

Materiały pełniące tylko jedną funkcję mają krótki cykl życia i po użyciu są wyrzucane jako odpady. Jest to niebezpieczne w świecie, w którym zasoby są ograniczone. Okrężne podejście „od kołyski do kołyski” przeprojektowuje materiały budowlane w taki sposób, aby mogły być ponownie wykorzystane w pętlach, które odzyskują, wymyślają na nowo i rekonfigurują w nieskończoność.

Eksploatuj miasto (Mine the city)

Odzyskiwanie materiałów jest rozsądne z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia. Pozyskiwanie zasobów z wycofanych z użytku struktur w miastach może dostarczyć dużych ilości surowców mineralnych i metali. Górnictwo miejskie zmniejsza tempo wydobycia surowców i objętość składowisk odpadów.

Myśl lokalnie (Think local)

Wykorzystanie lokalnych materiałów i know-how przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne. Lokalne materiały mogą ograniczyć emisje związane z produkcją i transportem, a także wykorzystać lokalne zasoby, know-how i siłę roboczą. Inwestowanie w lokalną produkcję wprowadza długoterminowe pozytywne zmiany w przepływach materiałowych.

Mierz wydajność (Measure performance)

Ważne jest, aby brać pod uwagę wpływ każdego budynku na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Wydajność materiałowa i efektywność wykorzystania zasobów muszą być brane pod uwagę w celu określenia optymalnej mieszanki dla efektywnego budowania, użytkowania i recyklingu budynków.

Przekształcanie budynków (Transform buildings)

Większość budynków ma wartość w przyszłości, wykraczającą poza ich pierwotnie planowane przeznaczenie. Projektowanie konstrukcji pod kątem adaptacji i sprytne przekształcanie budynków, zamiast ich całkowitej wymiany może przedłużyć ich żywotność i zachować historyczną tkankę, a także sprawić, że projekty będą bardziej interesujące i zrównoważone.

 

Opracowanie na podstawie materiałów prasowych firmy LAFARGE Polska.

 


Propositions for Circular Construction – Short Descriptions. Ideas on how to build greener and smarter


Buildings and infrastructure account for almost 40% of global greenhouse gas emissions and the sector consumes finite resources at the rate of 40 billion tons of raw material every year. The LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction has produced six short videos that each focus on an important aspect of circular materials flows. The videos follow-on from expert discussions at the LafargeHolcim Forum on Re-materializing Construction and cover a selection of solutions to help reach net-zero targets for the building and infrastructure sector.

Build greener and smarter (summary)

We need to build greener and smarter. Buildings and infrastructure account for 40% of the global carbon footprint and consume finite resources. The Propositions for Circular Construction short video series of the LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction showcase solutions to shift to circular material flows.

Produce leaner

To reduce the amount of raw material extracted from the earth each year, we need to move from a wasteful take-make-throw model to a circular take-make-repeat economy. Increasing material efficiency, using byproducts and reusing resources can transform the materials supply chain.

Re-configure parts

Materials with only one function have short lifecycles and are discarded as waste after use. This is dangerous in a world with finite resources. A circular cradle-to-cradle approach redesigns building materials so they can be reused in loops that recover, reimagine and reconfigure indefinitely.

Mine the city

Reclaiming materials is economically and environmentally sensible. Resource extraction from decommissioned structures in cities can provide large quantities of mineral resources and metals. Urban mining reduces the rate of raw material extraction and the volume of landfill.

Think local

Using local materials and know-how has social and economic benefits. Local materials can reduce emissions from production and transportation, and capitalize on local resources, know-how and labor. Investing in local production makes a long-term positive change to material flows.

Measure performance

It’s important to consider the environmental, social and economic impact of any building. Material performance and resource efficiency must be taken into consideration to determine the optimum blend for efficient building construction, use and recycling.

Transform buildings

Most buildings have value in the future beyond their originally planned use. Designing structures for adaptation and cleverly converting buildings rather than replacing them entirely can extend building lifespans and preserve historic fabric, as well as make projects more interesting and sustainable.

 

For more info, check LAFARGE Polska subpage on A&B site.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE