Warszawa

termin składania prac

25.11.2022

Drugi konkurs na opracowanie koncepcji posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na pl. Narutowicza

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło drugi konkurs na projekt koncepcji posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na placu Narutowicza. Projekty można zgłaszać do 25 listopada br.

Poprzedni konkurs rozstrzygnięty [wyniki tutaj] w marcu tego roku został unieważniony. Powodem było znaczne przekroczenie wartości zamówienia określonej w regulaminie konkursu, przedstawionej przez zwycięzcę konkursu na etapie negocjacji.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza odsłoniętego w grudniu 2002 roku i zagospodarowanie jego otoczenia na placu Narutowicza w Warszawie.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, nieograniczonym.

Zamawiający pozostawia uczestnikom konkursu swobodę w doborze artystycznych środków wyrazu. Autorzy w swoich koncepcjach muszą wykorzystać istniejące popiersie Gabriela Narutowicza, autorstwa Edwarda Wittiga, stojące na obrzeżach placu jego imienia. Dopuszczalne jest wprowadzenie do aranżacji elementów architektonicznych.

Pomnik powinien stanąć w miejscu dobrze eksponowanym, być dostępny z głównej płyty placu, zwrócony w stronę południowo-wschodnią.
Koncepcja powinna przewidywać towarzyszącą pomnikowi inskrypcję o treści: „Gabriel Narutowicz, 1865-1922, Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowany w piątym dniu urzędowania”.

Innymi warunkami określonymi w regulaminie to między innymi: całkowita wysokość upamiętnienia nie może przekroczyć pięciu metrów, przy czym wysokość umieszczenia popiersia powinna zapewniać dobrą widoczność rzeźby z perspektywy przechodnia.

Ważne jest uwzględnienie aspektów społecznych, w szczególności dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zgłoszona na konkurs koncepcja architektoniczna musi uwzględniać fakt planowanej przebudowy placu Narutowicza. Praca konkursowa powinna przewidywać zachowanie istniejących drzew.

Szczególne wyzwanie projektowe stanowi fakt, że pomnik powinien stać się elementem docelowego zagospodarowania placu Narutowicza, ale zostanie zrealizowany jeszcze przed kompleksową przebudową tego obszaru. Tym samym, uczestnicy konkursu powinni z jednej strony przygotować koncepcję zagospodarowania terenu wokół pomnika w taki sposób, by stała się ona integralną częścią ogólnej koncepcji przebudowy placu, z drugiej zaś tak, by jej realizacja w istniejącym otoczeniu nie miała charakteru rażącego. W projekcie należy zachować istniejący ciąg pieszy północ-południe, który ulegnie likwidacji przy docelowym zagospodarowaniu placu.

Maksymalny koszt wykonania zwycięskiego projektu, którego autor otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może przekroczyć 820 000 zł (wraz z kosztem dokumentacji projektowej i nadzorów autorskich).

nagrody

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autorki/autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i ewentualnych wyróżnień:

 • I nagroda – 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II nagroda – 15 000 zł,
 • III nagroda – 10 000 zł,
 • wyróżnienie lub wyróżnienia pieniężne w łącznej puli 5 000 zł.

kalendarium

 • nadsyłanie prac: do 25 listopada 2022 roku do godz. 16.00,
 • ogłoszenie wyników: 16 grudnia 2022 roku.

sąd konkursowy

Nagrody przyzna trzynastoosobowy sąd konkursowy, którego przewodniczącą jest Sylwia Brzezińska, wicedyrektorka Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Członkowie sądu konkursowego:

 • Renata Kaznowska – z-ca Prezydenta m.st. Warszawy
 • arch. Wojciech Wagner – wicedyrektor miejskiego Biura Architektury,
 • arch. Katarzyna Trojnacka-Zając – wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota,
 • Hanna Wróblewska – krytyk sztuki,
 • Paulina Sikorska – urbanistka,
 • Marek Wach – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
 • Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
 • Ewa Malinowska-Grupińska – rada m.st. Warszawy,
 • Piotr Żbikowski – rada m.st. Warszawy,
 • arch. Ewa Tołwińska – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • arch. Maria Dydek – sędzia referent, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
 • Paweł Wroński – sędzia referent, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/drugi-konkurs-na-pomnik-prezydenta-gabriela-narutowicza

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE