I Nagroda — Makowscy Mużacz

(Zadanie B) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

I Nagroda dla zadania B

20 000 złotych brutto oraz w Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostaje przyznana

Pracownia

Makowscy Mużacz

Zespół

Krzysztof Makowski (Szczecin), Łukasz Mużacz (Lublin), Rodryg Czyż (Nasielsk) – konsultacje konstruktorskie.


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: W pracy nr 021 autorzy najpełniej dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna i proponuje atrakcyjne rozwiązania oraz walory architektoniczne. Sąd konkursowy docenił odwołanie w koncepcji do tradycyjnych wzorców sztuki budowania w połączeniu z minimalistyczną,
współczesną formą wieży. Zastosowanie drewna jako materiału konstrukcyjnego jest naturalną, najbardziej właściwą decyzją dla tej lokalizacji. Sąd konkursowy uznał, że konstrukcja drewniana z wielkogabarytowych elementów będzie się dobrze naturalnie starzeć a więc nabierać wartości przy zachowaniu wartości konstrukcyjnych.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji: jednocześnie w wieży. Autorzy pracy nr 021 zaproponowali wysoką jakość rozwiązań przestrzenno–funkcjonalnych, gdzie podstawowym celem jest stworzenie możliwości obserwacji otoczenia z jak największej ilości miejsc i poziomów. Wieża posiada pięć podestów widokowych co
dziewięć metrów umożliwiających obserwację terenu, które także jako miejsca odpoczynku ułatwiają ruch komunikacyjny w wieży. Najwyższa platforma widokowa jest częściowo zadaszona chroniąc zwiedzających przed oddziaływaniem deszczu i słońca.

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Centralne ulokowanie wieży daje możliwość późniejszego precyzyjnego włączenia w szlaki turystyczne z dodatkowymi oznaczeniami oraz ewentualnymi funkcjami rekreacyjnymi. Dostęp do wieży zaproponowano przez utwardzoną drogę usytuowanej na jednej, centralnej osi od strony południowo-zachodniej. Zdaniem Sądu Konkursowego układ komunikacyjny wymaga dopracowania i powinien być skorygowany w sposób opisany w zaleceniach.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: W pracy o numerze 021, autorzy zdecydowali się na wykorzystanie drewna jako materiału konstrukcyjnego wieży, nie wprowadzając większych zmian w ukształtowaniu terenu, poza niezbędnymi wykopami pod fundamenty. Takie podejście do zadania projektowego
zasługuje według sądu konkursowego na uznanie i nagrodę. Zastosowanie wielkogabarytowych elementów drewnianych w ocenie Sądu Konkursowego ograniczy koszty konserwacji obiektu w okresie długoletniej eksploatacji.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autor pracy nr 021 w wystarczającym stopniu wykazał realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania związanych z prefabrykacją drewnianych elementów konstrukcyjnych, w tym rozwiązania innowacyjnej proekologiczne. Zalecenia: Zdaniem Sądu Konkursowego, wysokość wieży powinna zostać ponownie przeanalizowana w kontekście potwierdzenia widoczności panoramy 360 st. ponad koronami drzew. Ewentualne zmniejszenie wieży o 1 moduł 9-metrowy do wysokości ok. 36m poziomu terenu do poziomu najwyższego podestu widokowego byłoby korzystne przestrzennie i uzasadnione ekonomicznie. Ze względu na możliwość zaostrzenia wymagań wynikających z uregulowań UE i dotyczących dostępności obiektu przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania należy przewidzieć możliwość lokalizacji windy w „duszy” klatki schodowej. Lokalizacja wieży powinna zmierzać do przybliżenia w kierunku ściany lasu. Zdaniem Sądu konkursowego układ komunikacyjny terenu powinien być skorygowany w taki sposób, żeby oś drogi nie była zakończona wieżą, ale miękką formą ścieżki i meandrowała po dostępnym terenie tworząc dodatkowe przestrzenie, które w przyszłości staną się miejscem na lokalizację dodatkowych atrakcji

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE