III Nagroda — DWAA

(Zadanie B) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

III Nagroda dla zadania B

8 000 złotych brutto 

Pracownia

DWAA Architekci

Zespół

Marcin Wolszczak (Warszawa), Oliwia Dec-Wolszczak (Warszawa)


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: W pracy nr 017 autorzy w dużym stopniu dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu Konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna i proponuje rozwiązania architektoniczne zasługujące na nagrodę.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji: Autorzy pracy nr 017 zaproponowali układ przestrzenno-funkcjonalny, gdzie zaproponowano schody biegowe w jednym kierunku prowadzące do podestów widokowych skąd, jak opisali autorzy „możemy odkrywać nowe widoki i nowe doznania”. Wieża „wychodzi” z Parku i „ciągnie” welon za sobą, swój ślad. Ideologicznie Sąd Konkursowy zgadza się z koncepcją opisaną przez autorów, jednocześnie zwraca uwagę i zadaje pytanie, czy pochylenie wieży nie wywoła niepokoju u potencjalnego, przyszłego odbiorcy i czy zamierzone pochylenie „kroczącej wieży” zostanie odebrane właściwie w warstwie symboliczne.

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Autorzy zakładają, że zagospodarowanie terenu wieży będzie naturalnym przejściem,
tworząc jeden z elementów n trasie ścieżek i dróg Roztoczańskiego Parku Narodowego. Sąd konkursowy postanowił nagrodzić taką narrację. Zagospodarowanie terenu uwzględnia sąsiadujące Wzgórze Polak i umożliwia łatwą komunikację, tworząc zespół z otaczającymi
uwarunkowaniami historycznymi.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: W pracy o numerze 017, autorzy w krótkim opisie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych zawarli informację o możliwości zastosowania podlegających recyklingowi materiałów budowlanych. Oprócz w/w rozwiązań autorzy przewidują brak możliwości oświetlenia wieży po zmroku, co Sąd konkursowy uważa za korzystne.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autorzy pracy nr 017 załączyli krótką informację dotyczącą kosztów, która wg Sądu konkursowego stwierdza zgodność z założeniami konkursu

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE