II Nagroda — Senso Iwona Czapka

(Zadanie B) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

II Nagroda dla zadania B

14 000 złotych brutto 

Pracownia

Il Senso Iwona Czapka

Zespół

Iwona Czapka (Zamość), Jan Jasica (Kraków).


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: W pracy nr 019 autorzy w dużym stopniu dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych
w załączniku do Regulaminu konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna i proponuje rozwiązania architektoniczne zasługujące na uwagę. Jednocześnie Sąd konkursowy zwraca uwagę, że obudowa z profili stalowych o przekroju koła Ø 20, 30 i 40 cm stanowi jedynie
osłonę, a nie konstrukcję wieży.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji: Autorzy pracy nr 021 zaproponowali układ przestrzenno-funkcjonalny, gdzie spoczniki klatki schodowej stanowią między kondygnacyjne tarasy widokowe. Wieża posiada 13 podestów widokowych. Najwyższa platforma widokowa nie jest zadaszona, co Sąd konkursowy uważa za niekorzystne pod względem użytkowania.

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Autorzy przewidzieli zagospodarowanie terenu umożliwiające przebywanie na terenie
utwardzonym kruszywem na przebywanie grup oczekujących na wejście na wieżę i grup, które zakończyły zwiedzanie. Sąd konkursowy docenił to rozwiązanie, jednocześnie zwraca uwagę, że oznaczona na planie zagospodarowania numerem 2 altana w formie kontenera wprowadza niepotrzebną przestrzenną formę.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: W pracy o numerze 019, autorzy w krótkim opisie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych zawarli informację o możliwości lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na dachach. Sąd Konkursowy zwraca uwagę, że zadaszenie obejmuje tylko fragment ostatniej kondygnacji. Oprócz w/w rozwiązań autorzy przewidują możliwość lokalizacji budek lęgowych dla ptaków i uli.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autorzy pracy nr 019 załączyli kosztorys szacunkowy, który, wg Sądu Konkursowego w wystarczającym stopniu wykazał realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE