III Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie” — Karol Pieter

Wyniki konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

III Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie”

2 000 zł

autor
Karol Pieter

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

temat pracy
Familok XXI wieku – rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego Werdon w Rudzie Śląskiej

promotor
dr Jan Kubec


opinia jury

Głównym założeniem projektu jest stworzenie modelowego przykładu przywrócenia wartości zdegradowanej tkanki miejskiej z jednoczesnym umocnieniem więzi społecznych. Projekt proponuje zmiany w istniejącej zabudowie, nowe obiekty mieszkalne, rozwiązanie problemu parkowania i nowe zagospodarowanie placu wewnątrz zabudowy z ciekawym systemem pawilonów.

Nowe obiekty mają zostać wzniesione w prefabrykowanej technologii szkieletu drewnianego. Wybrano technologię charakteryzującą się energooszczędnością oraz możliwością łatwego montażu, demontażu i ponownego zastosowania. Jednocześnie autor proponuje utworzenie na miejscu małej hali produkcyjnej systemu modułowego, gdzie po odpowiednim przeszkoleniu mogliby pracować okoliczni i przyszli mieszkańcy. Takie podejście ma znaczenie zarówno społeczne jak i związane z ograniczeniem transportu a tym samym śladu węglowego nowej inwestycji.

Jury oceniło wysoko te koncepcje jak również propozycję zagospodarowania placu z użyciem pawilonów. Pawilony mogą być wykorzystane częściowo w celach handlowych oraz w organizacji przestrzeni dla rekreacji, przechowywania, uprawy roślin i jako miejsce dla odnawialnych źródeł energii oraz do zbierania deszczówki.

Sąd konkursowy zwrócił uwagę na ogromny szacunek autora dla lokalnej tradycji oraz zastanych wartości kulturowych i docenił próbę ich wzmocnienia oraz zaprezentowane w projekcie przywrócenie prymatu stref wspólnych. Projekt stanowi również rodzaj wytycznych pozwalających na uniwersalne użycie rozwiązań w procesach przemian różnych kolonii robotniczych.

Nie bez znaczenia dla decyzji sądu była również forma graficzna opracowania i wysokie walory architektoniczno-urbanistyczne propozycji projektowej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE