PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Leca®BLOK – ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej

19 lipca '22

Z czego i jak budować? Leca®BLOK mądry wybór!
Z cyklu "Najpopularniejsze materiały elewacyjne i ścienne — przegląd 2022"

W budownictwie mieszkaniowym przeważnie występują dwa podstawowe rozwiązania. Budynki jednorodzinne oraz mieszkania w budynkach wielorodzinnych. W obu typach mieszkań musimy zapewnić właściwy komfort akustyczny. Praktyka wskazuje na to, że w budynkach jednorodzinnych wymagania są niższe.

Drzwi do większości pomieszczeń są często otwarte, pomieszczenia połączone są otwarta klatką a rzeczywista izolacyjność ściany z drzwiami sprowadza się do poziomu izolacyjności drzwi. Dodatkowo często drzwi wewnętrzne są celowo nieszczelne aby ułatwić wymianę powietrza w pomieszczeniach. Dlatego w domach jednorodzinnych komfort akustyczny zależy od tego jak głośno słuchamy muzyki i jak głośno zachowują się mieszkańcy domu. 

Leca®BLOK – ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej

Leca®BLOK – ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej

© LEKA POLSKA

W budownictwie wielorodzinnym skuteczna izolacyjność akustyczna ścian pomiędzy mieszkaniami jest zdecydowanie bardziej istotna. Hałas powstający w jednym mieszkaniu musi być skutecznie zatrzymany przez ściany i stropy pomiędzy mieszkaniami. Dawniej nikt nie przejmował się akustyką. Pierwsza norma dotycząca wymagań akustycznych pojawiła się w 1970 roku. Jednak z uwagi na bardzo ograniczony dostęp do urządzeń pomiarowych trudno było egzekwować jej przestrzeganie.

Dopiero pod wprowadzeniu normy w 1999 roku rozpoczęto bardziej aktywne działania w kierunku akustyki budowlanej. Obecnie bardzo rygorystycznie podchodzi się do wymagań. Aktualnie obowiązujących norm z 2015[1] i 2017 roku. Deweloperzy przed końcowymi odbiorami zlecają wykonanie badań izolacyjności akustycznej ścian i stropów. Pozytywne wyniki z tych badań zapewniają spokój Deweloperowi, chroniąc go przed potencjalnymi reklamacjami, ale także spokój i komfort mieszkańcom.

Z czego i jak budować?

Odpowiedzi są proste. Stosować mądrze elementy sprawdzonych w laboratoriach akustycznych i na zrealizowanych obiektach. A jak budować? – Szczelnie.

Warto rozszerzyć te zasady. Mądry dobór odpowiednich elementów do budowy ściany polega na doborze elementu pod względem akustycznym, wytrzymałościowym, ekonomicznym i czasami również termicznym. Pod względem akustycznym należy zwrócić uwagę na parametry izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych zarówno wymagane jak i deklarowane przez producenta.

Przykładowo wymagana izolacyjność akustyczna dla ścian między mieszkaniami R”A1³ 50 dB[1],natomiast producenci materiałów do budowy ścian podają wartości; Rw /RA1/RA1R/ R”A1. Wszystkie te wartości są poprawne i dla przykładowej ściany mogą wynosić odpowiednio; 58/ 57 /55/ od 51 do 54 dB. A wszystko to oblicza się wg. prostych wzorów.

RA1= Rw+C / RA1R= RA1-2/R”A1= RA1R-K gdzie; C to wskaźnik widmowy podawany przy wartości RW, czyli przy wskaźniku izolacyjności akustycznej wyznaczonej w laboratorium akustycznym. Minus 2 to poprawka korygująca z tytułu posługiwania się danymi z badań w laboratorium.
K to poprawka obniżająca izolacyjność akustyczną z tytułu przenoszenia bocznego przez ściany i stropy. Poprawkę tę powinno wyliczać się zgodnie z normą jednak wcześniej przyjmowano ją z tabeli, gdzie dla ścian masywnych wyznaczono ją na poziomie od -1 do -4. Pamiętać należy, że miarodajny jest wskaźnik R”A1.

Najprościej mówiąc — wartość ta odnosi się do trzech pojęć:

  • wyliczonego wskaźnika izolacyjności akustycznej przegrody,
  • wymaganego wskaźnika zgodnie z normą[1],
  • zmierzonego wskaźnika na wybudowanym obiekcie.

_________________________

[1] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach — część 3; Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementach budowlanych

Ściany pomiędzy mieszkaniami

System elementów ściennych Leca® BLOK  produkowany jest w Polsce od ponad dwudziestu lat. Keramzytobetonowe bloczki mają w swoim składzie granulki lekkiego keramzytu, które dzięki swojej porowatej strukturze wewnętrznej wspomagają właściwości pochłaniania fal dźwiękowych przechodzących przez przegrodę. Właściwość ta pozwala na wyprodukowanie lżejszych elementów niż inne produkty w tej samej klasie izolacyjności akustycznej.

LB 18 g

LB 18 g

© LEKA POLSKA

Dodatkowo ściany z bloczków keramzytobetonowych już przy grubości 18 cm pozwalają na osiągnięcie izolacyjności akustycznej powyżej 50 dB. Najbardziej znanym wyrobem jest bloczek Leca®BLOK akustyczny 18g. Grubość ściany 18 cm + 2 x 1,0 cm tynku gipsowego pozwala na obniżenie grubości ścian wewnętrznych z popularnie stosowanych 24 cm + 2 x 1,0 cm o 6 cm. To niewiele w przypadku jednej ściany jednak w budynku wielorodzinnym ścian oddzielających mieszkania jest dużo. Mniejsza grubość ściany to większa powierzchnia użytkowa. A większa powierzchnia mieszkania to wygoda dla użytkowników i realny zysk dla Dewelopera.

Ściany odgradzające mieszkania
od korytarzy i klatek schodowych

Ściany oddzielające mieszkania od korytarzy i klatek schodowych muszą dodatkowo spełniać wymóg izolacyjności termicznej U ≤ 1 W/m2K. Jednoczesne zapewnienie izolacyjności termicznej i akustycznej to godzenie ognia z wodą. Z reguły ciężkie materiały to dobre izolatory akustyczne natomiast lekkie zapewniają dobrą izolację termiczną. Dotychczas większość ścian oddzielających mieszkania od korytarzy i klatek schodowych wykonywano jako ściany warstwowe z bloczków akustycznych i płyt izolacyjnych nie rzadko przykrywanych płytami gipsowo-kartonowymi od strony klatki czy korytarza. Ściany takie miały ok. 26-28 cm grubości a okładziny na klatce były podatne na uszkodzenia np. w trakcie wnoszenia mebli, rowerów itp.

	LB 22KKS

LB 22KKS

© LEKA POLSKA

W 2021 roku po kilku latach badań do systemu Leca® BLOK wprowadzono nowy bloczek Leca® BLOK akustyczny 22 KKS. Bloczki o wymiarach 30 x 22 x 24 cm pozwalają na murowanie ścian o grubości 22 cm plus obustronny tynk gipsowy 2 x 1,0 cm. Bloczek ma ukształtowaną kieszeń do wypełnienia wełną mineralną o grubości 4 cm o ʎ ≤0,039 W/mK. Ciężar bloczka to ok. 21,5 kg, a zużycie wynosi 12,9 bloczków na 1 m2 ściany.

Bloczki te dedykowane są głównie do wznoszenia ścian wypełniających i konstrukcyjnych, oddzielających mieszkania od korytarzy i klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym. Otynkowana ściana z tych elementów uzyskała izolacyjność akustyczną Rw = 58 (-1;-5) dB, co pozwala na uzyskanie izolacyjności R”A1 na poziomie 51-54 dB (wymagane minimum 50 dB). Dodatkowa wkładka z wełny pozwala na uzyskanie izolacyjności termicznej U = 0,858 W/m2K (wymagane maksimum 1 W/m2K). Gotowa ściana po otynkowaniu ma grubość jedynie 22+2x1,0 = 24 cm.  W innych rozwiązaniach ścian warstwowych grubość tego typu ścian jest z reguły większa a pracochłonność kosztowniejsza.

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 22 KKS został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP pod Nr. P.43661. Zgłoszenie dotyczy zarówno samego wyrobu jak i sposobu wykonania ściany. Pomysł na taki wyrób zrodził się kilka lat temu. Aby uzyskać dobrą izolacyjność zarówno termiczną jak i akustyczną, przeprowadzono szereg kosztownych badań na kilku innych prototypach wyrobów. Zgłoszenia dokonano aby ograniczyć możliwość niekontrolowanego podrabiania bloczków,a tym samym chronić Inwestorów i Wykonawców przed skutkami stosowania niesprawdzonych pod względem technicznym wyrobów.

Szczelne murowanie

Pamiętajmy, że w akustyce mamy do czynienia z dźwiękiem, a dokładnie z ciśnieniem akustycznym. Natomiast ciśnienie warto w tym przypadku kojarzyć z ciśnieniem w kołach samochodu. Szczelne opony to jazda bez problemów. Jedna dziura w oponie to kłopot w podróży. I tak też jest w akustyce budowlanej. Niewielka nieszczelność pomiędzy murowanymi elementami to obniżenie izolacyjności akustycznej o kilka decybeli

Bloczki Leca® BLOK akustyczne służą do wykonywania ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. Ściany należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej. Gdy mamy do czynienia z bloczkiem posiadającymi profil typu pióro-wpust, połączenie to należy również wypełnić zaprawą. Wymagana grubość spoiny 10-15 mm. Zaprawę należy rozkładać ręcznie.

Szczelne murowanie

Szczelne murowanie

© LEKA POLSKA

W zależności od rodzaju ściany i gwarantowanej wytrzymałości bloczka, do murowania należy stosować odpowiednią zaprawę. W przypadku ścian nośnych i konstrukcyjnych marka zaprawy musi być zgodna z przyjętymi obliczeniami konstrukcyjnymi. W przypadku ścian działowych i wypełniających, zaprawa powinna mieć wytrzymałość zbliżoną do wytrzymałości bloczków.

Przy łączeniu ścian z bloczków Leca® BLOK akustycznych z innymi ścianami należy w co drugiej lub co trzeciej warstwie wykonać typowe wiązania murarskie (sztraby). Połączenia ścian prostopadłych na tzw. „styk” i połączenia za pomocą łączników metalowych nie zapewniają uzyskania oczekiwanej izolacyjności akustycznej.

W przypadku ścian wypełniających podczas murowania należy maksymalnie ograniczyć szczeliny pod stropami poprzez pogrubianie ostatnich spoin poziomych. Szczelina pod stropem nie powinna być większa niż 2 cm. Najpierw należy wypełnić szczelinę z jednej strony zaprawą na ok. 1/5 grubości muru. Następnie po wyschnięciu zaprawy, od drugiej strony wypełnić bardzo szczelnie wolną przestrzeń wełną mineralną pozostawiając szczelinę na ok. 1/5 grubości muru i również wypełnić tą szczelinę zaprawą. Nie zaleca się wypełniania szczelin pianą rozprężną z tuby czy też paskami styropianu. Dopuszcza się stosowanie systemowych rozwiązań uszczelniających (kity i bandaże).

Na ścianach należy ograniczać do niezbędnego minimum ilość bruzd gniazd i puszek wpuszczanych w mur. Dodatkowo gniazda i puszki nie mogą być wykonywane w tym samym miejscu na tzw. „przestrzał” po obu stronach ściany. Zalecana odległość pomiędzy ewentualnymi puszkami instalacyjnymi oraz bruzdami na jednej jak i na obu płaszczyznach ściany nie powinna być mniejsza niż 60 cm.

Więcej informacji o wyrobach na www.lecadom.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Technicznymi: doradca@leca.pl

Więcej informacji na stronie firmy LECA POLSKA Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE