Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Prof. Marta Kosior-Kazberuk Rektorką Politechniki Białostockiej w kadencji 2024–2028

06 czerwca '24

Dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, będzie drugą kadencję Rektorką Politechniki Białostockiej. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza, a nowa kadencja obecnie urzędującej Rektorki Politechniki Białostockiej rozpocznie się 1 września 2024 roku.

W kampanii wyborczej prof. Marta Kosior-Kazberuk odnosiła się do swojego programu wyborczego sprzed czterech lat i deklarowała plany kontynuacji rozpoczętej w 2021 roku realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030. Dokument ten powstał z udziałem całej społeczności akademickiej, a także interesariuszy zewnętrznych i stał się wyrazem partycypacyjnego zarządzania organizacją. Tuż po ogłoszeniu wyników Rektorka Politechniki Białostockiej powiedziała:

Czuję radość, ale też i odpowiedzialność. Po raz kolejny społeczność akademicka Politechniki Białostockiej powierzyła mi swoje losy na cztery lata. To duża organizacja, 7000 studentów i prawie 1400 pracowników. Społeczność ponownie zdecydowała, że będę ich liderem.

W kolejnej kadencji Rektorka zamierza kontynuować i rozwijać model zarządzania, który odzwierciedla naturę wspólnoty akademickiej, politykę otwartości i dostępności rektora. Chce wprowadzać kolejne rozwiązania cyfrowe ułatwiające działalność uczelni, a także modernizować i rozbudowywać infrastrukturę uczelnianą. Partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego mają pełnić jeszcze bardziej aktywną rolę, począwszy od rekrutacji kandydatów na studia, poprzez współtworzenie programów studiów, realizację praktyk zawodowych, aż po prace dyplomowe. Prof. Marta Kosior-Kazberuk zapowiada:

Będę kontynuowała dotychczasową działalność i te dobre rozwiązania, które wspólnie ze społecznością żeśmy przygotowali. Mam nadzieję, że to będzie okres kolejnych dynamicznych działań w Politechnice Białostockiej zgodnie z oczekiwaniami całej naszej społeczności. Liczę na rozwój naszych unikalnych specjalności naukowych, na rozwój umiędzynarodowienia, rozwinięcie naszych usług edukacyjnych, modernizację i rozbudowę infrastruktury i na budowanie rozpoznawalności naszej uczelni tutaj w kraju, ale też i za granicą, a wszystko to przy dużym udziale całej społeczności naszej uczelni.

cele strategiczne programu wyborczego na drugą kadencję

Politechnika Przyszłości to:

  1. Wiodący ośrodek naukowy i badawczo-rozwojowy

Systemowe wsparcie dyscyplin naukowych, reprezentowanych w Politechnice Białostockiej. Wspieranie innowacyjnych i interdyscyplinarnych kierunków badań. Promowanie umiędzynarodowienia badań naukowych.

  1. Nowoczesna jednostka dydaktyczna

Programy studiów rozwijających kompetencje przyszłości zgodne z wymaganiami europejskimi. Interdyscyplinarne kształcenie z udziałem partnerów przemysłowych i innych instytucji. Elastyczna organizacja procesu dydaktycznego.

  1. Silna struktura wewnętrzna i rozpoznawalna marka

Wspieranie inicjatyw pracowników, studentów i doktorantów doskonalących struktury i funkcjonowanie uczelni. Doskonalenie zasad nagradzania za efektywność, wydajność, kompetencje i kreatywność. Odciążenie pracowników od biurokracji. Stabilna kondycja finansowa uczelni. Spójność i autentyczność marki.

  1. Korzystne relacje z otoczeniem

Kreowanie Politechniki Białostockiej jako miejsca dyskusji nad rozwojem regionu w zakresie wspólnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Identyfikowanie i monitorowanie potrzeb otoczenia biznesowego i administracyjnego. Rozwijanie sieci współpracy z uczelniami z regionu, kraju, Europy i świata.

przebieg wyborów

Rada Uczelni Politechniki Białostockiej uchwałą z dnia 15 kwietnia 2024 roku wskazała do pełnienia funkcji Rektora Politechniki Białostockiej trzech kandydatów: dr. hab. Aleksandra Asanowicza, prof. Sławomira Bakiera i dr hab. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB.

27 maja 2024 roku kandydaci wzięli udział w studenckiej debacie, w której odpowiadali na pytania Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. Dwa dni później, 29 maja, rezygnację z udziału w wyborach złożył dr. hab. Aleksander Asanowicz.

Do udziału w tajnym głosowaniu uprawnione było Kolegium Elektorów Politechniki Białostockiej, składające się ze stu elektorek i elektorów wyłonionych spośród społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej we wcześniejszych wyborach. 6 czerwca 2024 roku w wyborach udział wzięli wszyscy elektorzy, obecna Rektorka otrzymała 76 głosów poparcia, a prof. Sławomir Bakier 28 głosów.

Dokładny przebieg całej procedury wyborczej dostępny jest na stronie uczelni.

dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

Białostoczanka, absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Pierwsza kobieta na stanowisku Rektora w 75-letniej historii uczelni. Od 2022 roku jest Prezeską Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Pracę na Politechnice Białostockiej rozpoczęła w 1995 roku. W 2002 roku uzyskała stopień doktory nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, a w 2014 roku została doktorą habilitowaną. W latach 2005-2012 była prodziekanką ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, a w latach 2015-2020 kierowniczką Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. W latach 2016-2019 była prorektorką ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, od 2019 do 2020 roku prorektorem ds. współpracy międzynarodowej.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi trwałości konstrukcji betonowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zbrojenia konstrukcji. Jest autorką i współautorką blisko 200 publikacji naukowych. Była promotorką 115 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Prowadziła zajęcia w kilkunastu uczelniach zagranicznych.

 
Aleksandra Skorupa

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE