opinia

OPINIA nr ZR 04: Interpretacja zapisów aktów prawnych odnośnie „charakterystycznych parametrów technicznych budynku”.

odnośnik do zapisu ustawy:

Dotyczy

Jakiego rodzaju „kubatura i powierzchnia” zgodnie z obowiązującą normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych Grupa ICS: 91.010.01, powinna stanowić charakterystyczny parametr techniczny budynku?

Stan prawny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245.) w artykule 36a. ust. 5 pkt 1, 2, ust. 5a określa co jest nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego:

Art. 36a.
[…]
5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
[…]

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;

[…]

5a.
Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony Dziennik Ustaw z 2015r.) poz. 1554 stanowi:

11.
1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:

1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych – zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9.

[…]

Odpowiedź

Ustawa Prawo budowlane za charakterystyczne parametry, których zmiana decyduje o konieczności wystąpienia o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, poza kubaturą i liczbą kondygnacji, uznaje powierzchnię zabudowy, wysokość, długość i szerokość obiektu budowlanego — w więc parametry zewnętrzne obiektu. Można zatem wnioskować, że kubaturą, którą Ustawa Prawo budowlane przywołuje, jest wymieniana w Normie PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie — określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych jest kubatura, którą określa punkt 5.2.2. ww. Polskiej Normy, czyli kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron. Ujmuje ona całościową, zewnętrzną wielkość budynku, która zmieni się kiedy ulegną zmianie jego inne charakterystyczne parametry: wysokość, długość, szerokość.

Powierzchnia zabudowy określona jest w ww. Polskiej Normie w punkcie 5.1.2.

Fakt, że o zmianach istotnych czy też nieistotnych decydują zmiany powierzchni zabudowy i kubatury obok zmian w wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji nie oznacza, że opis do projektu budowlanego ma zawierać tylko te parametry i że tylko te parametry mieszczą się w określeniu „parametry charakterystyczne”. Nie jest tak — jak sugeruje w tekście uzasadnienia autor pytania- że parametry charakterystyczne są parametrami „niezmienialnymi”. Owszem, niektóre parametry zawarte w opisie technicznym do projektu budowlanego, jak np. powierzchnia użytkowa, mogą ulec zmianie na etapie budowy w ramach wprowadzenia zmian nieistotnych. Również rysunki załączone do projektu budowlanego pokazują elementy, których zmiana na etapie budowy nie będzie zmianą istotną — układ ścianek działowych czy też poziom sufitu podwieszonego. Nie znajduje uzasadnienia domniemanie, że projekt budowlany ma zawierać tylko te informacje — czy to w opisie, czy na rysunkach, których zmiana spowoduje konieczność wystąpienia o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zostawia autorom dokumentacji budowlanej margines dowolności, nie precyzując, jakie składowe powinno zawierać „zestawienie powierzchni” czy też „zestawienie powierzchni użytkowych” oraz poprzez sformułowanie, że opis powinien zawierać „w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne”. To projektant decyduje jakie dodatkowe parametry, a więc również jakie powierzchnie spośród opisanych w punktach od 5.1.3 do 5.1.10 Normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie — określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych — zawrzeć w opisie technicznym tak, aby scharakteryzować wyczerpująco projektowany obiekt.

 

(MB, KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 14 kwietnia 2015
aktualizacja 31.12.2018 r.

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE