Treść zapytania

1. Czy można projektując budynek usługowy z racji że inwestor nie wie jakie usługi uda mu się do tego budynku „ściągnąć”, projektować jako „skorupę” czyli wygląd zewnętrzny a środek zostawić tzw. białą plamę?

2. Jeżeli tak to czy uzgodnienie dokładniej funkcji w kolejnym etapie odbywać ma się przez zgłoszenie czy zmianę decyzji? i co wtedy z uzgodnieniem p.poż?

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (stan na 01.01.2018 r.).

§ 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie obiektów budowlanych;

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

§ 30.

1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4,

2 b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;

Opinia

W zakresie pozwolenia na budowę nie jest możliwe zaprojektowanie samej „skorupy”, gdyż zawsze trzeba przewidzieć przeznaczenie obiektu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 w powiązaniu z art. 30 ust. 1 pkt 2b przebudowa wewnątrz użytkowanego budynku nie podlega zgłoszeniu, oczywiście jeżeli nie jest on objęty ochroną konserwatorską.

Odebrany obiekt może być przebudowywany do momentu, gdy przebudowa nie wypełni znamion zmiany sposobu jego użytkowania.

Jeżeli przez uzgodnienie „dokładnej” funkcji należy rozumieć jej zmianę względem pozwolenia na użytkowanie to należy przeprowadzić procedurę zmiany sposobu użytkowania. A jeżeli jest to zmiana niektórych parametrów użytkowania np. obciążenia ogniowego, lub ilości osób przebywających w zakładzie, należy zweryfikować, czy nie wiąże się to ze zmianą istotnych parametrów obiektu w taki sposób, że budynek ich nie będzie spełniał, czyli będzie wymagał zmiany sposobu użytkowania, lub takiej przebudowy, która jest objęta wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę (np. instalacja gazowa).

Zmiana treści decyzji może nastąpić tylko w przypadku pozostawania jej w obiegu prawnym. Budowa, która jest odebrana wypełnia treść decyzji i ją konsumuje, więc nie jest możliwym zmiana treści takiej decyzji.

(JcW)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 04 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE