opinia

OPINIA nr ZR 132: Odstąpienia od projektu budowlanego

odnośnik do zapisu ustawy:

Treść zapytania

Opierając się na OPINII nr ZR 109 Zespołu rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, na zapisach Prawa Budowlanego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane domniemam, że można uznać za nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego zmiany polegające na zmianie elementów wpływających na ochronę pożarową budynku, m. in.:

  1. zmiana w zakresie rozmieszczenia i lokalizacji hydrantów,
  2. zmiana w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru i sposobu powiadamiania o pożarze, sposobu napowietrzania i oddymiania,
  3. zmiana podziału na strefy pożarowe, określenie nowych zasad kształtowania przegród, zmiana tras prowadzenia przewodów, lokalizacji systemów DSO i wszelkich związanych z zabezpieczeniem pożarowym budynku.

Zakres opracowania zabezpieczenia pożarowego po zmianie dotyczy całego budynku. Projekt zmian został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, nie pogarszając warunków ochrony pożarowej budynku oraz został uzgodniony przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw ochrony pożarowej i uzyskano dla zmiany odstępstwo od warunków technicznych u Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Projekt obecnie realizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę posiadał stosowną ekspertyzę pożarową uzgodnioną przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych oraz odstępstwo od warunków technicznych zatwierdzone przez MKWPSP.

Proszę o opinię, czy mogę uznać zmiany wg powyższego opisu za nieistotne i zastosować rysunki zamienne do projektu z obecnym pozwoleniem na budowę, czy będę jednak musiała przeprowadzić procedurę uzyskania zmiany pozwolenia na budowę na podstawie projektu zamiennego?

Ważnym aspektem w tej sprawie jest interpretacja Nadzoru Budowlanego (PINB) z Chrzanowa, który staje na stanowisku, że zmiany w zakresie ochrony p.poż. są bezwzględnie zmianami istotnymi. Nie podano mi stanowiska w odniesieniu do konkretnego zapisu prawnego, tylko jako informację ogólną.

Podstawa prawna

Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1 Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póź. zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.

Opinia

Tematyka dotycząca określenia wysokości budynku została poruszona już w opinii nr ZR 109 z dnia 14. 03. 2018r. W/w opinię można by nieco rozwinąć i zwrócić uwagę m.in. na różnicę pomiędzy uzgodnieniem projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw p.poż a spełnieniem cech projektowanego obiektu, które wskazują na konieczność uzgadniania takiego projektu budowlanego. Jeżeli w obiekcie, w którym nie ma konieczności dokonywania wspomnianego uzgodnienia dokonano zmian w zakresie rozwiązań dot. bezpieczeństwa pożarowego — to zmiany takie w żaden sposób nie wymuszają konieczności pozyskania zamiennego pozwolenia na budowę i nie jest równocześnie potrzebne w tego typu uzgodnienie.

Natomiast opisana w pytaniu sytuacja jest inna i równocześnie klarowna. Mamy tu do czynienia z sytuacją opisaną wprost w artykule art. 36a pkt 5 a czyli nie ma tu istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Co wynika nie tylko z literalnego brzmienia zapisów ustawy jak i też celowości zapisów.

Poniżej szczegółowa analiza zapisów art. 36a w nawiązaniu do zadanego pytania.

art. 36a.

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a — tj. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m²,

2b — tj. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²;

i 19a tj — sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych,

lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b tj. — przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków; wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51

ust. 1 pkt 3. tj. w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę — nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz — w razie potrzeby — wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony)

5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; — NIE WYSTĘPUJE

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a; — NIE WYSTĘPUJE

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; — NIE WYSTĘPUJE

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; — NIE WYSTĘPUJE

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; — NIE WYSTĘPUJE

6) wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia:

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b. – TAK

5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym; — TAK

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu; — TAK

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; — dokonano uzgodnienia i uzyskano dla zmiany odstępstwo od warunków technicznych u Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej — TAK

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych — TAK

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

 

(KD, WD)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 25 września 2019 r.

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE