opinia

OPINIA nr ZR 17: Zasady obliczania powierzchni całkowitej budynku oraz czy można uznać nawierzchnię z gruntem rodzimym w poziomie terenu pod nadwieszeniem budynku jako teren biologicznie czynny

odnośnik do zapisu ustawy:

Dotyczy

Zasad obliczania powierzchni całkowitej budynku oraz czy można uznać nawierzchnię z gruntem rodzimym w poziomie terenu pod nadwieszeniem budynku jako teren biologicznie czynny.

Stan prawny

UCHWAŁA NR XCVII/1451/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakopiańska — Zawiła”.

POLSKA NORMA PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie, Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie z dnia 5 listopada 2015 r. dotyczące zasad obliczania powierzchni całkowitej budynku oraz czy można uznać nawierzchnię z gruntem rodzimym w poziomie terenu pod nadwieszeniem budynku jako teren biologicznie czynny, wyjaśniamy :

  • Zgodnie z normą PN-ISO 9836, pkt. 5.1.3.2. — „Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnienie tynków, okładzin i balustrad”.
  • Zgodnie z zapisami planu miejscowego „Zakopiańska — Zawiła” powierzchnię całkowitą budynku — należy rozumieć jako sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku.
    Zgodnie z zapisami planu miejscowego „Zakopiańska — Zawiła” powierzchnię całkowitą zabudowy — należy rozumieć jako sumę powierzchni całkowitych budynków w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem.
  • Zgodnie z zapisami planu miejscowego „Zakopiańska — Zawiła” wskaźnik intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem.
  • Z cytowanych wyżej definicji wynika jednoznacznie, że do powierzchni całkowitej, zarówno budynku jak i zabudowy, nie wlicza się powierzchni w poziomie terenu, znajdujących się poza obrysem rzutu kondygnacji parteru, a znajdujących się pod nadwieszeniem kondygnacji powyżej parteru.

W związku z powyższym można przyjąć założenie, że nawierzchnie z gruntem rodzimym w poziomie terenu pod nadwieszeniem budynku można uznać jako teren biologicznie czynny, w zależności od konkretnych rozwiązań projektowych.

 

(WD, KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 22 grudnia 2015
aktualizacja: 31.12.2018 r.

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE