Treść zapytania

Pytanie dotyczy wniosku o zmianę pozwolenia na budowę w zakresie wykonania muru oporowego przy realizacji budynku mieszkalno-usługowego. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w postanowieniu nałożył obowiązek na Inwestora do przedłożenie projektu zamiennego na całość opracowania wraz z realizowanym budynkiem. Cyt. czy wymagania Starostwa są słuszne skoro inwestor nie wykonał żadnych istotnych odstępstw w realizowanym budynku a jedynie planuje wykonać dodatkowo mur oporowy?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51):

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) cyt. „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej”.

Art. 36a ust. 3 ww. ustawy Prawo budowlane określa w sposób jednoznaczny i czytelny wymogi dotyczące kompletności wniosku w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, cyt. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

Opinia

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego może być wydane po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o przepisy zawarte w art. 32–35 ustawy Prawo budowlane, które określają: warunki wydania pozwolenia na budowę, zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę, załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę, wymagane elementy, zakres sprawdzania spełnienia wymagań przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Jak wskazano powyżej, w przypadku projektu budowlanego zamiennego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do zakresu zmian objętych wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego. W związku z powyższym wniosek o zmianę pozwolenia na budowę winien obejmować właściwie skonstruowane podanie, z wyszczególnieniem zmian istotnych (zgodnie z dyspozycją art. 36a Prawa budowlanego) wraz z dokumentacją projektową obejmującą te elementy projektu budowlanego, które ulegają zmianie w stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę czyli w tym przypadku projekt muru oporowego wraz projektem zagospodarowania terenu w oparciu o zaktualizowaną mapę do celów projektowych.

W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, wymaganie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej kompletu pełnobranżowej dokumentacji projektowej, w której zmianie ulegają jedynie elementy zagospodarowania terenu, jest niezgodne z zapisami art. 36a ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

(EK)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 22 września 2020

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE