Treść zapytania

Czy zgłoszenie wolnostojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan… (art 29. ust. 1 pkt 2) wymaga dostosowania tych budynków do Miejscowego Planu Zagospodarowania w zakresie nachylenia dachu, rodzaju pokrycia dachu, wykończenia elewacji itd.

Jeżeli tak to nie ma możliwości ustawienia legalnie garażu typu „blaszak”, bo trudno jest na blaszaku robić np. dach dwuspadowy o nachyleniu 37–45 pokryty dachówką itd.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami

Art. 30.

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw jeżeli:

[…]

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;

[…]

Opinia

Z cytowanych regulacji wynika:

Obiekty wznoszone na podstawie zgłoszenia, w przypadku kiedy na danym obszarze uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, muszą być zgodne z tym planem.

Dotyczy to zarówno przeznaczenia działki w planie, jak również parametrów, jakie powinny posiadać budynki — kąta nachylenia dachu, jego pokrycia, wykończenia elewacji itp.

 

(MB, AW)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 04.lipca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE