Treść zapytania

Zwrócił się do mnie inwestor z prośbą o wykonanie rozbudowy domu parafialnego. Po planowanej rozbudowie parafia będzie posiadała trzy apartamenty (dwa pokoje, osobna łazienka do rozważenia kącik na przygotowanie herbaty), jedną kuchnię, oraz salkę jadalnianą. Na stałe w budynku będą przebywać proboszcz + wikary.

Zwracam się z zapytaniem jak mam zakwalifikować taki budynek

jako dom jednorodzinny
— budynek wielorodzinny
 czy może zamieszkania zbiorowego?
[…]

Stan prawny

Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 290. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

reguluje:

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o: […]

3) budynku mieszkalnym jednorodzinnym  należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

Opinia

Z opisanej sytuacji można wnosić, że rozbudowa domu parafialnego jest stosunkowo niewielkim przedsięwzięciem, a budynek po rozbudowie zgodnej z przedstawionym szkicowo programem zmieści się w skali większych budynków jednorodzinnych, jednakże sposób zakwalifikowania obiektu zależy od wyboru dokonanego przez projektanta i przyjęcia zgodnie z tą kwalifikacją wszystkich wynikających z tego konsekwencji prawnych.

Zatem odpowiednie określenie programu funkcjonalno-użytkowego budynku, z ewentualnym wydzieleniem maksimum dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, odpowiednio wprowadzone nazewnictwo poszczególnych pomieszczeń, stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania opisanego obiektu do kategorii domu mieszkalnego jednorodzinnego.

 
(M.B. K.R.K)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 23 stycznia 2017

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE